Poslaním Fondu na podporu kultúrnych národnostných menšín je podporovať a stimulovať kultúru národnostných menším v oblasti kultúrnych a vedeckých hodnôt. Realizáciou aktivít prispieva k uskutočňovaniu kultúrnej politiky Slovenskej republiku a Európskej únie v oblasti podpory rozvoja národnostných menšín.

Fond ako verejnoprávna inštitúcia:

  • Dbá o rozvoj kultúrno-osvetovej činnosti v oblasti interkultúrneho dialógu a národnostných menšín
  • Podporuje divadelné, hudobné, tanečné, výtvarné a audiovizuálne umenie
  • Podporuje rozvoj literárnej, nakladateľskej a vydavateľskej činnosti v danej oblasti
  • Zachováva a ochraňuje rozvoj identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín
  • Utvára podmienky pre rozvoj interkultúrneho dialógu
  • Podporuje vedecké aktivity v danej oblasti podľa § 1 ods. 1 zákona o fonde

Program 1. Podpora kultúrno-osvetovej činnosti a vzdelávacej činnosti, vedy a výskumu

1.1  Záujmová umelecká činnosť a voľnočasové aktivity
1.2  Neprofesionálne umenie
1.3  Vzdelávacie projekty
1.4  Podpora výchovy a vzdelávania detí a mládeže v oblasti práv národnostných menšín
1.5  Podpora vzdelávania dospelých a školenia v oblasti práv národnostných menšín
1.6  Analytická, expertná a edičná činnosť v oblasti práv národnostných menšín
1.7  Výskum kultúry, spôsobu života, histórie, jazyka a identity príslušníkov menšín
1.8  Zahraničné kultúrne aktivity a medzinárodné kultúrne aktivity

Program 2. Podpora literárnej nakladateľskej a vydavateľskej činnosti

2.1  Literárna činnosť
2.1.1  Tvorba a preklad literatúry
2.1.2  Literárne prehliadky, festivaly, súťaže
2.1.3  Medzinárodné literárne mobility a prezentácie
2.1.4  Podpora knižníc

2.2  Periodická tlač

2.3  Neperiodická tlač

2.4  Elektronické médiá
2.4.1  Vydávanie elektronických kníh
2.4.2  Vydávanie CD nosičov
2.4.3  Vznik alebo vývoj národnostného rozhlasového/televízneho vysielania
2.4.4. Vznik alebo vývoj národnostných kultúrnych projektov realizovaných prostredníctvom internetu
2.4.5  Vznik alebo vývoj webovej stránky, internetovej databázy

Program 3. Podpora divadelného, hudobného, tanečného, výtvarného a audiovizuálneho umenia

3.1  Divadlo
3.1.1  Tvorba a uvedenie javiskového diela – divadlo
3.1.2  Divadelné prehliadky, festivaly a súťaže
3.1.3  Divadelné aktivity
3.1.4  Medzinárodné divadelné mobility a prezentácie

3.2 Hudba
3.2.1  Tvorba a šírenie hudobného diela
3.2.2  Hudobné festivaly, súťaže a koncerty
3.2.3  Hudobné aktivity
3.2.4  Medzinárodné hudobné mobility a prezentácie

3.3 Tanec
3.3.1  Tvorba a uvedenie javiskového diela – tanec
3.3.2  Tanečné prehliadky, festivaly a súťaže
3.3.3  Tanečné aktivity
3.3.4  Medzinárodné tanečné mobility a prezentácie

3.4  Výtvarné umenie
3.4.1  Tvorba a realizácia výtvarných diel
3.4.2  Výstavné a prezentačné aktivity
3.4.3  Medzinárodné výtvarné mobility a prezentácie

3.5  Audiovizuálne umenie
3.5.1  Tvorba a realizácia diel -audiovizuálne umenie
3.5.2  Prehliadky, festivaly a súťaže – audiovizuálne umenie
3.5.3  Medzinárodné mobility a prezentácie –audiovizuálne umenie

Program 4. Podpora zabezpečenia interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám

4.1  Projekty zamerané na podporu vzájomného porozumenia a zbližovania medzi národnostnou väčšinou a menšinami ako aj medzi národnostnými menšinami navzájom prostredníctvom identifikácie a spoznávania spoločných kultúrnych, umeleckých a vedeckých hodnôt a tradícii
4.2 Projekty zamerané na odkrývanie a spoznávanie rodinnej, miestnej a regionálnej histórie, tradícii, osobností a pamiatok v národnostne zmiešanom prostredí
4.3 Podpora zahrnutia rešpektovania, porozumenia a tolerancie voči menšinovým jazykom a kultúram do systému výchovy a vzdelávania, ako aj do pôsobenia masovokomunikačných prostriedkov
4.4 Podpora výmenných programov, pobytov, spoločných vzdelávacích podujatí, vedomostných a umeleckých súťaží pre deti a mládež z rôznych národnostných a jazykových skupín
4.5  Podpora vzájomného porozumenia a zbližovania medzi národnostnou väčšinou a neautochtónnymi menšinami, ako aj medzi neautochtónnymi a autochtónnymi národnostnými menšinami

Viac informácii o dotáciách nájdete na:

 

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk