Programy a podprogramy podpornej činnosti z Fondu na podporu umenia

1. Umenie

Fond v rámci Programu 1 – Umenie podporuje tvorbu, prezentáciu a šírenie profesionálneho nekomerčného umenia realizovaného na Slovensku, najmä divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry a medziodborových umeleckých aktivít. Oprávnení žiadatelia môžu predložiť v rámci programu maximálne 5 projektov v každom podprograme (1.1 – 1.6) v rámci jednej výzvy.

1.1 Divadlo

Podprogram č. 1.1 – Divadlo je zameraný na podporu profesionálneho činoherného divadla, hudobno-dramatického divadla, bábkového divadla a iných alternatívnych foriem divadla, s cieľom udržania kontinuity divadelnej kultúry, nových umeleckých foriem a aktivít nekomerčného charakteru.

 Priority podprogramu:

 1. Podpora nových foriem javiskového diela
 2. Podpora projektov reflektujúcich aktuálne spoločenské dianie
 3. Podpora projektov zameraných na prezentáciu divadla v regiónoch
1.2 Tanec

Podprogram 1.2 – Tanec je zameraný na podporu profesionálneho tanečného a pohybového divadla, iných alternatívnych foriem tanca a pantomímy, s cieľom udržania kontinuity rozvoja tanečného umenia, nových umeleckých foriem a aktivít nekomerčného charakteru.

Priority podprogramu:

 1.     Podpora projektov, ktoré mali kvalitné výstupy v predchádzajúcich rokoch (tvorba, prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty) aj v medzinárodnom kontexte
 2.     Podpora aktivít v medzinárodnom kontexte
 3.     Podpora začínajúcich tvorcov v oblasti tanečného umenia (tvorba, naštudovanie, uvádzanie javiskového diela)
1.3 Hudba

Podprogram 1.3 – Hudba je zameraný na podporu profesionálneho hudobného umenia s cieľom udržania kontinuity hudobného umenia, nových umeleckých foriem a aktivít nekomerčného charakteru.

Priority podprogramu:

 1. Podpora pôvodnej slovenskej tvorby
 2. Podpora šírenia a popularizácie hudby
 3. Podpora realizácie hudobných nahrávok
1.4 Vizuálne umenie

Podprogram 1.4 – Vizuálne umenie je zameraný na podporu profesionálneho vizuálneho umenia (tradičné médiá, fotografia, nové médiá, úžitkové umenie, dizajn, architektúra) a iných alternatívnych foriem, s cieľom udržania kontinuity vizuálnej kultúry, nových umeleckých foriem a aktivít nekomerčného charakteru.

Priority podprogramu:

 1. Podpora medzigeneračných projektov
 2. Podpora alternatívnych prezentácií vizuálneho umenia
 3. Podpora periodicky sa opakujúcich mimoinštitucionálnych projektov, prezentácií a festivalov
1.5 Literatúra

Podprogram 1.5 – Literatúra je zameraný na podporu vydávania pôvodnej a prekladovej literatúry, literatúry pre deti a mládež v tlačenej alebo elektronickej forme (sprístupňovaných verejnosti prostredníctvom internetu alebo e-kníh) v slovenskom jazyku určených primárne do distribučnej siete v Slovenskej republike, s cieľom udržania kontinuity literárnej kultúry, nových umeleckých foriem a aktivít nekomerčného charakteru.

Priority podprogramu:

 1. Vydávanie pôvodnej literatúry zameranej na reflexiu súčasných spoločenských procesov
 2. Podpora začínajúcich autorov
 3. Podpora prekladov diel klasickej svetovej literatúry
 4. Podpora prekladov súčasnej svetovej literatúry (vrátane literatúry malých národov)
1.6 Medziodborové aktivity

Podprogram 1.6 – Medziodborové umelecké aktivity je zameraný na medziodborové profesionálne kultúrne aktivity a iniciatívy, ktoré sú súhrnom aktivít a interakcie viacerých druhov umenia.

Priority podprogramu:

 1. Podpora inovatívnych foriem
 2. Podpora diel reflektujúcich aktuálne spoločenské javy

 

2. Kultúrne podujatia, aktivity a časopisy

Fond v rámci Programu 2 – Kultúrne podujatia, aktivity a časopisy podporuje najdôležitejšie a najnáročnejšie projekty nekomerčného umenia realizovaného na Slovensku, najmä divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, medziodborových umeleckých aktivít a ľudovej kultúry.

 Priority programu:

 1. Podpora projektov prepájajúcich regionálne, národné a medzinárodné aktivity
 2. Podpora dlhodobej časopiseckej odbornej a kritickej reflexie umenia

 

3. Výskum a vzdelávacie aktivity

Fond v rámci Programu 3 – Výskum a vzdelávacie aktivity podporuje odbornú reflexiu a kritiku všetkých druhov umenia, medziodborových aktivít a ľudovej kultúry, rovnako ako vzdelávacie a výchovné činnosti, ktoré sa viažu k uvedeným oblastiam kultúry a umenia. Oprávnení žiadatelia môžu predložiť v rámci programu maximálne 5 projektov v každom podprograme (3.1 – 3.6) v rámci jednej výzvy.

Priority programu:

 1. Podpora nezávislých historikov, teoretikov a kritikov umenia
 2. Podpora interdisciplinárnych výskumných projektov
 3. Podujatia zamerané na kritické hodnotenie umeleckých procesov a tvorby

Podprogramy:

3.1 Divadlo – výskum a vzdelávanie
3.2 Tanec – výskum a vzdelávanie
3.3 Hudba – výskum a vzdelávanie
3.4 Vizuálne umenie – výskum a vzdelávanie
3.5 Literatúra – výskum a vzdelávanie
3.6 Medziodborové výskumné a vzdelávacie aktivity
3.7 Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť: výskum a vzdelávanie

 

4. Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

Fond v rámci Programu 4 – Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť podporuje uchovávanie, rozvíjanie, prezentáciu, propagáciu a šírenie ľudovej kultúry, amatérsku umeleckú tvorbu, kultúrno-osvetové činnosti, miestnu a regionálnu kultúru (uchovávanie, rozvíjanie, prezentácia, propagácia a šírenie neprofesionálnej, nekomerčnej umeleckej tvorby). Rovnako podporuje festivaly, prehliadky, výstavy, súťaže, vznik a prezentáciu tvorby v oblasti tradičnej ľudovej kultúry, folklorizmu, amatérskeho umenia a kultúrnoosvetovej činnosti v oblasti kultúrnoosvetovej činnosti.

Priority programu:

 1. Projekty zamerané na prezentáciu výsledkov dokumentačnej a inventarizačnej odbornej činnosti
 2. Podpora multimediálnych a multižánrových projektov
 3. Podpora inovatívnych iniciatív v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti
4.1 Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácií o ľudovej kultúre

Podprogram 4.1 – Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácii o ľudovej kultúre je určený na podporu projektov zameraných na starostlivosť o ľudovú kultúru, predovšetkým na jej identifikáciu, inventarizáciu, dokumentáciu, archiváciu, ďalej na šírenie poznatkov o prvkoch zapísaných v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, výskumnú činnosť súvisiacu s prípravou nominácie na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a vydávanie monografií a kultúrnohistorickej a spoločenskej topografie regiónov miest a obcí, ktoré majú z hľadiska obsahu zastúpenú oblasť ľudovej kultúry.

4.2 Vznik a prezentácia tvorby

Podprogram 4.2 – Vznik a prezentácia tvorby je zameraný najmä na podporu vzniku novej autorskej tvorby a prezentácie interpretačných zručností a tvorivého umenia z oblasti ľudovej kultúry, folklorizmu, amatérskej umeleckej tvorby, ako aj podporu inovatívnych projektov rozvíjajúcich živú miestnu a regionálnu kultúru. Podpora je určená na náklady súvisiace s prípravou a realizáciou umeleckých predstavení, koncertov, výstav a pod., ako aj na prezentáciu tvorby prostredníctvom výroby zvukového alebo multimediálneho nosiča.

4.3 Prehliadky, festivaly a súťaže

Podprogram 4.3 – Prehliadky, festivaly a súťaže je zameraný najmä na podporu medzinárodných, celoslovenských, krajských a regionálnych festivalov, prehliadok a súťaží z oblasti ľudovej kultúry, folklorizmu a amatérskej umeleckej tvorby. Do podprogramu spadá aj realizácia spomienkových slávností venovaných významným osobnostiam a kultúrno-historickým udalostiam nadregionálneho významu, ktoré svojím charakterom korešpondujú s vecným zameraním programu.

4.4 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti

Podprogram 4.4 – Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti je zameraný na podporu postupových krajských a celoštátnych súťaží a prehliadok záujmovej umeleckej činnosti, ktorých vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR. Celoštátne postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti sa riadia Princípmi realizácie postupových súťaží a prehliadok záujmovej umeleckej činnosti.

4.5 Kultúrno-osvetové aktivity

Podprogram 4.5 – Kultúrno-osvetové aktivity podporuje edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie detí, mládeže a dospelých prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít, osvojovanie si tradičných zručností a spoznávanie súčasných foriem umenia a kultúry. Podporuje aj rozvoj nových a inšpiratívnych metód a foriem trávenia voľného času s dôrazom na ich výchovno-vzdelávací a kultúrnospoločenský rozmer, vzdelávanie v oblasti miestnej a regionálnej kultúry podporujúce rozvoj vedomostí o kultúre obce, mesta a regiónu.

5. Medzinárodné aktivity a mobility

Fond v rámci Programu 5: Medzinárodné aktivity a mobility podporuje medzinárodnú prezentáciu, spoluprácu a mobility v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu realizovaného na Slovensku. Podpora nie je určená na podporu podujatí v rámci družobnej spolupráce na miestnej a regionálnej úrovni, na podporu akademických študijných mobilít a pobytov, interné aktivity škôl, na podporu kultúrnych aktivít Slovákov/Sloveniek žijúcich v zahraničí, aktivity krajanských organizácií a inštitúcií zahraničných Slovákov/Sloveniek, aktivity národnostných menšín a znevýhodnených skupín obyvateľstva.

 Priority programu:

 1. Projekty zamerané na systematickú a viacročnú prezentáciu slovenského umenia a kultúry v zahraničí
 2. Podpora rezidenčných pobytov v zahraničí
 3. Podpora projektov, ktoré získali podporu z programu EÚ Kreatívna Európa 2014-2020
5.1 Medzinárodná spolupráca a prezentácia umenia a kultúry v zahraničí

Podprogram 5.1 – Medzinárodná spolupráca a prezentácia umenia a kultúry v zahraničí je zameraný na podporu medzinárodnej prezentácie a rozvoj bilaterálnej a multilaterálnej medzinárodnej spolupráce v oblasti hudobného, divadelného, tanečného a vizuálneho umenia (tradičné médiá, fotografia, nové médiá, úžitkové umenie, dizajn, architektúra), literatúry, medziodborových aktivít, ľudovej kultúry a kreatívneho priemyslu. Podpora je zameraná na vytváranie a zabezpečovanie funkčných networkov medzi inštitúciami v národnom a medzinárodnom kontexte. Podpora formou čiastočného spolufinancovania je určená aj na projekty z programu EÚ Kreatívna Európa 2014 – 2020 a na projekty, ktoré získali minimálne tretinovú podporu z medzinárodných zdrojov (Napr. Medzinárodný vyšehradský fond, Stredoeurópska iniciatíva, Nadácia Anny Lindh, atď.). Podpora je určená aj na úhradu členských príspevkov v medzinárodných organizáciách pre tie subjekty (z podpory sú vylúčené fyzické osoby), ktoré v danom roku preukázateľne spolupracujú s takýmito organizáciami.

5.2 Medzinárodné mobility

Podprogram 5.2 – Medzinárodné mobility je zameraný na podporu mobility umelcov, výskumných a kultúrnych pracovníkov. Podpora je určená na prezentáciu umelcov v rámci medzinárodnej kultúrnej spolupráce, zapájanie umelcov do medzinárodných sietí, rezidenčné pobyty, účasť na tvorivých dielňach, sympóziách, seminároch, konferenciách, workshopoch, výstavách, súťažiach a letných školách.

6. Pamäťové a fondové inštitúcie

Fond v rámci Program 6 – Pamäťové a fondové inštitúcie si kladie za cieľ posilnenie úlohy pamäťových a fondových inštitúcii v spoločnosti, skvalitňovanie stavu odbornej starostlivosti o existujúci zbierkový a knižničný fond Slovenskej republiky, ich rozširovanie a sprístupňovanie širokej verejnosti, čím chce posilniť občiansku participáciu na využívaní služieb a aktivít pamäťových a fondových inštitúcii.

6.1 Knižnice

Podprogram 6.1 – Knižnice je zameraný na podporu dlhodobého rozvoja aktivít knižníc, predovšetkým na rozvoj a posilnenie knižnično-informačných služieb, vzdelávacích aktivít a doplňovania knižničných fondov. Podpora je určená na projekty knižníc, ktoré sú evidované v Zozname knižníc Slovenskej republiky, na projekty Slovenskej asociácie knižníc a Spolku slovenských knihovníkov a knižníc.

Priority podprogramu:

 1. Podpora komunitných aktivít
 2. Podpora akvizície náučnej pôvodnej a umeleckej literatúry
 3. Podpora informačnej gramotnosti
6.2 Múzeá a galérie

Podprogram 6.2 – Múzeá a galérie je zameraný na podporu projektov z oblasti tvorby a šírenia kultúrnych hodnôt múzeami a galériami, projektov podporujúcich rozvoj a skvalitnenie výkonu vybraných základných odborných činností múzeí a galérií, a podporu projektov vzdelávacích aktivít a rozšírenia zbierkových fondov.

Priority podprogramu:

 1. Propagácia múzeí a galérii
 2. Podpora výstupov vedecko-výskumnej publikačnej činnosti
 3. Vzdelávacie aktivity súvisiace s prezentáciou zbierkového fondu

Pre zobrazenie grantov z Fondu na podporu umenia, ktorý je v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, kliknite sem.

Viac o výzvach v jednotlivých programoch z Fondu na podporu umenia nájdete na:

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk