Obnovme si svoj dom je program v rámci dotačného systému Ministerstva kultúry SR, ktorý je financovaný z rozpočtovej kapitoly ministerstva na príslušný rozpočtový rok. Prostredníctvom tohto programu sú podporované menšie investičné projekty obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu a v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Program kladie dôraz na obnovu a reštaurovanie kultúrnych pamiatok, na prezentáciu a využitie kultúrnych pamiatok v súlade s ich pamiatkovými hodnotami a na podporu projektov obnovy kultúrnych pamiatok ocenených etiketou Európskeho kultúrneho dedičstva a pamiatok uvedených v zozname UNESCO.

Systém poskytovania dotácií umožňuje záujemcom predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie spravidla raz do roka. Finančný príspevok je poskytovaný na základe schválenej žiadosti, a to len na projekt alebo jeho časť, ktorá sa realizuje v príslušnom rozpočtovom roku, na ktorý sa dotácia požaduje.

Viac informácií o dotačnom programe Obnovme si svoj dom nájdete na:

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk