Hello, world!

This is a simple hero unit, a simple jumbotron-style component for calling extra attention to featured content or information.


It uses utility classes for typography and spacing to space content out within the larger container.

Learn more

Granty pre podnikateľov v novom programovom období

V rámci nového programového obdobia by na Slovensko malo prísť takmer 13 miliárd eur z eurofondov.  Eurofondy z PO 2021 – 2027 by mali byť k dispozícii až do roku 2029 a mali by byť použité na napĺňanie piatich základných cieľov: inteligentnejšia Európa, ekologickejšia bezuhlíková Európa, prepojenejšia Európa, sociálnejšia Európa. Okrem toho budú v najbližších 2 rokoch naďalej vyhlasované grantové výzvy z predošlého programového obdobia. Tam v súčasnosti zostáva ešte viac ako 8 miliárd eur nevyčerpaných financií.

V nasledujúcich rokoch bude veľká časť investícii z eurofondov smerovať práve na podporu malých a stredných podnikov, digitálne technológie,  modernizáciu priemyslu či zelené témy. Okrem tradičnej podpory zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ budú môcť slovenskí podnikatelia využiť aj financie zo štátneho rozpočtu SR. A to napríklad v podobe  Kreatívnych a Inovačných voucherov alebo z Inovačného fondu, či Agentúry na podporu výskumu a vývoja.

granty pre podnikateľovDigitalizácia a inovácie

Slovenská republika zaznamenáva v posledných rokoch klesajúcu tendenciu počtu slovenských podnikov v súvislosti s inovačnou aktivitou. Nízka je aj intenzita kooperácie medzi verejným a súkromným sektorom, klesá počet výskumníkov v podnikovom sektore aj počet mladých výskumníkov. Na úrovni malých a stredných podnikov je využívanie možností digitalizácie stále nedostatočné. Slovensko je jedným z posledných štyroch členských štátov EÚ bez rozvinutej siete centier digitálnych inovácií. Zároveň platí, že patríme medzi najohrozenejšie vyspelé krajiny. Kvôli štruktúre priemyslu v najbližšom desaťročí nahradia automatizované technológie, roboty a umelá inteligencia mnoho pracovných miest. Riešením by mala byť výrazná podpora digitalizácie formou grantov a dotácií. Okrem grantov z eurofondov či národných programov sa budú môcť slovenskí podnikatelia zapojiť aj do výziev z iných programov, kde budú o podporu súťažiť s ostatnými podnikmi z rôznych krajín EÚ. Financie na podporu MSP bude možné získať aj z Plánu obnovy.

Databázu grantov s aktuálnymi výzvami nájdete TU

Plán obnovy

Podpora malých a stredných podnikov je jednou z kľúčových oblasti Plánu obnovy. Jeho hlavným cieľom je podporiť reformy a investície, ktoré zlepšia životnú úroveň Slovenska. Dokument bol 30. apríla 2021 odovzdaný Európskej komisii a okrem iného v ňom možno nájsť plány pre rozvoj digitalizácie či konkurencieschopnosti MSP.

Podnikateľské subjekty sa budú môcť uchádzať o dotácie v týchto oblastiach:

  • obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra
  • udržateľná doprava
  • dekarbonizácia priemyslu
  • adaptácia na zmenu klímy
  • veda, výskum, inovácie
  • moderná zdravotná starostlivosť
  • digitálne Slovensko

Horizont Európa

Ďalšou z možností sú granty z programu Horizont Európa.  Tento rámcový program EÚ pre výskum a inovácie v období 2021 až 2027 plynulo nadväzuje na program Horizont 2020, ktorý bol doposiaľ najväčším a najvýznamnejším programom zameraným na financovanie projektov v oblasti inovácií, vedy a výskumu. Už v tomto období sa môžu firmy uchádzať o podporu z grantov. Nedávno bol predstavený rozpočet programu na nasledujúce roky, ktorý dosiahne takmer 100 miliárd eur. V rámci Horizont Európa budú vyhlasované grantové výzvy v rôznych schémach. Medzi inými sú to napríklad iniciatívy Európskej rady pre inovácie (EIC Accelerator, EIC Pathfinder a EIC Transition). Inovatívne malé a stredné podniky sa tiež môžu zapojiť do kaskádového financovania, kde sú k dispozícii zväčša menšie granty do 200 tisíc eur. Ich cieľom je pomôcť firmám napríklad vo fáze tvorby či testovania inovatívnej technológie alebo uvedením nových produktov či služieb.

granty pre podnikateľovDigitálna Európa

Z nového programu EÚ s názvom Digitálna Európa budú môcť podnikatelia získať granty na zavádzanie moderných technológií. Takáto podpora z grantov smeruje predovšetkým k zmysluplnej transformácii pričom z programu Digitálna Európa budú financované projekt v piatich kľúčových oblastiach: vysokovýkonná výpočtová technika, umelá inteligencia, kybernetická bezpečnosť a dôvera, pokročilé digitálne zručnosti, zavádzanie, najlepšie využitie digitálnej kapacity a interoperabilita.

Eurostars a Program pre jednotných trh

Jednotný trh je pulzujúcim srdcom EÚ. Ľudia, tovar, služby a kapitál sa môžu pohybovať takmer rovnako slobodne ako v rámci jednej krajiny. Pre roky 2021 – 2027 budú granty z nového osobitného programu (Single market programme) s rozpočtom 4 miliardy eur zamerané na posilnenie konkurencieschopnosť podnikateľov v rámci Únie.

Program Eurostars je zasa zameraný najmä na financovanie malých a stredných podnikov s inovačným potenciálom. Základom je podpora výskumu a vývoja týchto podnikov s cieľom využívať výhody plynúce z medzinárodnej spolupráce. V rámci grantov z tohto programu je kľúčovým aspektom partnerstvo malých a stredných podnikov z dvoch rôznych krajín.

Ďalšími komunitárnymi programami EÚ sú napríklad Kreatívna Európa, Program LIFE či COSME, ktorý bude v novom programovom období súčasťou Jednotného trhu. Zapojenie slovenských podnikov do grantov z komunitárnych programov je na pomerne nízkej úrovni. Výzvy sa môžu zdať slovenským podnikateľom na prvý pohľad zložité, no v porovnaní s „klasickými“ eurofonodami majú programy jednoduchšiu administratívu v príprave aj realizácii projektov. V konkurencii ostatných krajín z EÚ môžu získať granty práve inovatívne slovenské spoločnosti so zaujímavými nápadmi, službami či produktmi.

Chceli by ste byť o téme eurofondov, grantov a dotácií informovaný/á pravidelne?

Mám záujem


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk