Ekonomické dopady kultúry

[ld_video]

Okrem spomenutých ukazovateľov sa obzvlášť v zahraničí počítajú tiež ekonomické dopady kultúrnych projektov či organizácií. Najčastejšie je preto pre výpočet ekonomických dopadov používané input-output analýza, ktorá je najpresnejšia a zároveň najzložitejšou metódou zistenia ekonomických dopadov veľkých projektov.

Na rozdiel od iných metód umožňuje vyčísliť tiež multiplikačné efekty, ktoré sú spôsobené väzbami dotknutých organizácií (usporiadateľov, hotelov, reštaurácií) na ďalšie odvetvia ekonomiky – výstup jedného odvetvia je zároveň vstupom ďalších odvetví do národného hospodárstva. Túto metódu vynašiel rusko-americký ekonóm Wassily Leontief, ktorý za tento počin získal v roku 1973 Nobelovu cenu.

V súčasnosti sa input-output analýza používa na celom svete k výpočtom a simuláciám ekonomických dopadov nielen rôznych projektov, ale aj vládnych investícií a verejných výdavkov. V Českej republike túto metódu aplikovala Tereza Raabová v spolupráci s ďalšími odborníkmi – Institutem umění – Divadelním ústavem, Českým statistickým úřadem, Vysokou školou ekonomickou a kanadským Ministerstvom kultúry –  na podmienky českých kultúrnych projektov a takto upravená bola následne schválená Ministerstve kultury České republiky ako certifikovaná Metodika pre výpočet ekonomických dopadov kultúrnych organizácií. Od roku 2010 boli na základe tejto metodiky vypočítané ekonomické dopady rady významných akcií v Českej republike – Signal festival, Pražské jaro, Evropské město kultury Plzeň 2015, Prague marathon, Dny NATO a i.

Čo je možné vypočítať?

V rámci jednotlivých ekonomických dopadov:

 • dopad na produkciu ekonomicky
 • dopad na hrubú pridanú hodnotu (HDP)
 • dopad na výber daní

Sociálne- resp. socio-ekonomické dopady zahŕňajú:

 • dopady na zamestnanosť – tvorba pracovných miest
 • dopady na príjmy pracovníkov – resp. náhrady zamestnancov

K čomu je štúdia ekonomických dopadov vlastne dobrá?

Pre samotnú organizáciu má takáto štúdia výhody v oblastiach:

 • fundraising – argumenty pre poskytovateľa dotácií
 • cenné informácie o návštevníkoch – pre vlastné potreby a aj pre sponzorov
 • image, PR – atraktivita v médiách
 • celková osveta o ekonomickom význame kultúry

Výhody pre poskytovateľa dotácií (sponzorov):

 • cenné informácie o dopade dotácie (investície) – rozhodovanie o pridelení dotácie
 • informácie o návštevníkoch mesta
 • zvýšenie dôvery v organizáciu

Ako je možné jednoducho vypočítať ekonomické dopady kultúry?

Pre výpočet ekonomických dopadov ľahko, zadarmo a rýchlo je možné využiť online nástroj Kultúrní kalkulačka – www.kulkal.cz

Nástroj obsahu české multiplikátory, české daňové sadzby a ďalšie koeficienty, avšak je možné ho využiť tiež pre odhadované dopady v okolitých krajinách. Pre výpočet ekonomických dopadov si však najskôr musíme prejsť výskumom. Musíme sa teda opýtať našich návštevníkov, koľko a za čo utratili a samozrejme, musíme skúmať aj to, ako veľmi ovplyvnila ich návšteva našu inštitúciu, celkovú návštevnosť, mesta kraja či obecne Slovenska. Túto skutočnosť respondenti uvádzajú najčastejšie na škále od 1 do 10. Výsledky z takéhoto výskumu potom môžeme vložiť do interaktívnej kalkulačky, ktorá následne sama prepočíta výsledné ekonomické dopady.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk