Princípy fundraisingu

[ld_video]

Fundraising je súbor činností, ktorý zahŕňa rôzne spôsoby a metódy, ako získavať finančné a iné prostriedky potrebné pre činnosti neziskových organizácií. Neustále však musíme mať na pamäti, že podobne ako v marketingu či pri predaji sa jedná o akýsi vzťah. Vzťah medzi našou kultúrnou organizáciou a poskytovateľom zdroja – sponzorom, donátorom a pod.

Z tohto dôvodu je primárnym bodom úspešného fundraisingu tzv. fundraisingový argument. Ešte než začneme písať grantovú žiadosť, prípadne než oslovíme nášho potenciálneho sponzora, potrebujeme odpovedať na otázky, ktoré zaujímajú, prirodzene, nás aj nášho budúceho partnera. Na čo by sa nás taký potenciálny sponzor mohol pýtať?

 • Prečo je vaša činnosť dôležitá?
 • Prečo na ňu potrebujete peniaze?
 • Prečo vám má dať práve ja?
 • Čo z toho budem mať ja?
 • Čo chcete za sumu, ktorú odo mňa chcete, dosiahnuť?
 • Prečo prichádzate práve teraz?
 • Prečo to nerobí inak?
 • Koľkým ľuďom ste už pomohli?
 • V čom ste lepší ako tí druhí?

Fundraisingový argument je odpoveďou na tieto otázky. Nesmieme však zabudnúť na to, že sa naši budúci partneri môžu líšiť a to v prístupe svojich motivácií. Preto pre každú skupinu bude fundraisingový argument vyzerať inak.

Partneri sú tí, ktorí s nami zdieľajú spoločný cieľ, podieľajú sa na chode organizácie/realizácií projektu.

U sponzorov prevládajú marketingové záujmy. Sponzori s vami chcú spolupracovať predovšetkým preto, že im vaša organizácia môže zaistiť reklamu. Prípadne majú sponzori záujem vás podporiť z dôvodu svojej vlastnej stratégie v rámci ľudských zdrojov. Zaplatia si tak u vás zaujímavý benefit pre svojich zamestnancov, napríklad divadelné predstavenie.

A potom tu máme tzv. objednávateľov. Inštitúcie, ktoré majú záujem na kultúre v danej oblasti a svojimi finančnými prostriedkami si u vás objednávajú projekty. Typickým príkladom sú poskytovatelia verejných dotácií

Mimo iného aj z tohto prístupu k motivácií môžeme učiniť základné delenie fundraisingu – firemný fundraising, individuálny fundraising, dotačný/grantový fundraising.

Zděnek Rukolský rozdelil typy fundraising aj podľa obvyklosti niektorých ciest. Jeho základná úroveň obsahuje to:

 • Čo robíme všetci – granty, dotácie, sponzori, darcovia
 • Čo robia niektorí z nás – online fundraising, vedlajšia hospodárska činnosť, dobrovoľníctvo, benefície
 • Na čo zabúdame – úspory, networking, product placement
 • Čo by sme všetci chceli robiť – zázračné formy fundraisingu, medzi ktoré v súčasnej dobe patrí napr. charitytainment – charitatívne maratóny.

Dôležitou súčasťou fundraisingu je samozrejme marketing. Marketing má s fundraisingom spoločnú jasnú komunikáciu, vysvetlenie misie, zapojenie publika, storytelling. Rozdielnosť by sme mohli nájsť v ich cieľoch. Zatiaľ čo fundraising sa snaží zvyšovať príjmy, marketing sa snaží zvýšiť pozornosť a predaj. Dobrý marketing je oporou pre fundraising, ponúka tiež možnosti protiplnenia. Dobrý fundraising môže získavať prostriedky pre marketing.

V čom si naopak môžu obe súčasti vašej organizácie uškodiť? Zlý marketing sa rovná nižšiemu potenciálu fundraisingových možností. Zlý fundraising zase poškodzuje meno organizácie.

Pokiaľ sa bavíme o tom, ako môže fundraising uškodiť, tak je dôležité spomenúť najčastejšie chyby, ktorých sa fundraiseri dopúšťajú. Sú nimi

 • neprofesionalita vo vystupovaní s potenciálnymi partnermi
 • nedostatočné informácie o poskytovateľovi, sponzorovi, darcovi
 • citové vydieranie
 • namyslenosť
 • neprimerané požiadavky
 • nedostatok informácií o projekte
 • neetické jednanie
 • protiprávne jednanie
 • nedostatočná starostlivosť o nášho poskytovateľa – darcovia, sponzori, či poskytovatelia grantov a dotácií

Zásadnými chybami v oblasti fundraisingu je tiež vytváranie projektov pre projekty, iba z dôvodu nejakej existujúcej dotačnej výzvy či smerom k sponzorom sľubovaním nemožného.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk