Uvítací balíček GrantExpert

Na tomto mieste nájdete všetky informácie, ktoré sú pre vstup do sveta grantov a dotácií dôležité. Ak by ste tu náhodou nenašli to, čo hľadáte, neváhajte nás kontaktovať na ahoj@grantexpert.sk

Grant alebo dotácia je finančný príspevok – peniaze, ktoré sú poskytnuté na financovanie určitého projektu alebo podnikateľského plánu. Ide o nenávratné financovanie – t. z. ak ich dostanete, nemusíte ich poskytovateľovi vrátiť. Granty pochádzajú z rôznych zdrojov. Najväčším zdrojom grantov a dotácií sú európske štrukturálne a investičné fondy, tzv. eurofondy. Môžu byť ale tiež poskytované zo štátneho rozpočtu či zo zdrojov súkromných spoločností a nadácií. Dotáciami poskytovateľ spravidla sleduje určité ciele definované v grantovom programe.

Grantový program je nástroj, prostredníctvom ktorého poskytovateľ poskytujte finančné prostriedky tomu, kto o ne žiada. Grantový program býva spravidla formalizovaný v podobe dokumentu. Ak sú zdrojom grantov eurofondy, takýto dokument sa nazýva operačný program. V prípade súkromných nadácie je grantový program menej formalizovaný, nemáva formu dokumentu a zverejnený je najčastejšie na webovej stránke. Grantový program definuje aké ciele chce poskytovateľ prostredníctvom grantu dosiahnuť. Finančné prostriedky z grantového programu sa rozdeľujú medzi žiadateľov prostredníctvom výziev, ktoré obsahujú konkrétne podmienky.

Výzva je akýmsi oznámením poskytovateľa grantu, že môžete pripraviť a predložiť svoje žiadosti o poskytnutie grantu. Bez vyhlásenia takejto výzvy nemožno žiadať o grant. Výzvu poskytovateľ spravidla zverejňuje na svojej webovej stránke. Vo výzve je podrobne definované, kto môže o grant žiadať, v akej výške a koľko peňazí je celkovo vyčlenených na danú výzvu. Výzva tiež špecifikuje, aké projekty môžu byť z grantu financované, aké konkrétne aktivity môžu byť v rámci projektov realizované. Určuje termín, dokedy je výzva otvorená a dokedy možno žiadosti o grant predkladať. Na portáli Grantexpert.sk nájdete najobsiahlejšiu databázu výziev.

Každá výzva presne definuje, aké podmienky musí splniť žiadateľa na to, aby vôbec mohol žiadať o peniaze z grantu. Spravidla musí mať žiadateľ právnu subjektivitu, t. z. musí byť právnickou osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom. Je veľmi málo grantov a výziev, v rámci ktorých môžu o peniaze žiadať aj fyzické osoby (nie podnikatelia). Niektoré výzvy definujú presný zoznam právnych foriem, ktoré môžu o grant žiadať. Iné rozlišujú žiadateľov podľa toho, či ide o verejný, súkromný, akademický, či tretí sektor. V mnohých výzvach býva definované, ako dlho musí žiadateľ existovať pred podaním žiadosti. Ďalšie podmienky týkajúce sa žiadateľov sú od výzvy k výzve rôzne. Možno však zovšeobecniť, že žiadatelia nesmú mať nedoplatky na daniach, sociálnom a zdravotnom poistení, nesmú byť v konkurze či likvidácii, štatutári musia byť bezúhonní. Ak žiadateľ splní všetky podmienky, ktoré mu určuje výzva, môže sa začať zamýšľať nad svojou žiadosťou.

Proces získania grantov začína Vašim nápadom, ktorý je potrebné pretaviť do Žiadosti. Tento kľúčový proces vyžaduje čas a trpezlivosť, lebo od neho závisí úspech budúceho projektu. Po vypracovaní sa Žiadosť odosiela Poskytovateľovi buď elektronicky alebo listinne, v závislosti od podmienok výzvy. Následne začína proces hodnotenia Žiadosti odbornými hodnotiteľmi. Tí môžu na základe hodnotiacich kritérií rozhodnúť o schválení alebo neschválení žiadosti, prípadne o doplnení chýbajúcich náležitostí. V prípade schválenia žiadosti môže Žiadateľ pristúpiť k podpisu Zmluvy o poskytnutí grantu/dotácie. Týmto aktom sa začína proces čerpania finančných prostriedkov a implementácie projektu.

Vyplácanie grantov funguje na základe skutočne vynaložených výdavkov, ktoré Prijímateľovi vzniknú pri realizácii projektu. Oprávnenosť výdavkov na preplatenie určuje Zmluva o poskytnutí grantu. Pri realizácii projektov poznáme dva základné spôsoby financovania, resp. preplácania peňazí poskytovateľom. Ide o zálohové platby, kedy je na začiatku projektu prijímateľovi poskytnutá záloha na realizáciu projektu. Druhým spôsobom je refundácia, ktorá je založená na skutočne vynaložených výdavkoch, teda najprv je potrebné uhradiť výdavky projektu z vlastných zdrojov, a až následne si môže nárokovať ich preplatenie.

Prijímateľ sa pri realizácii projektu musí riadiť Zmluvou o poskytnutí grantu a plniť si povinnosti, ktoré mu z nej vyplývajú. Medzi základné povinnosti patria napríklad realizovať verejné obstarávanie pri nákupe tovarov a služieb, následné poistenie zakúpeného majetku a informovanie verejnosti o tom, že mu bol poskytnutý grant alebo dotácia. Robí tak prostredníctvom svojej webovej stránky a informačných plagátov. Plnenie povinností poskytovateľ môže overovať formou kontrol. V prípade porušenia týchto povinností môže poskytovateľ nariadiť vrátenie časti alebo celého grantu.

Grantexpert.sk je portál zameraný na komplexné poradenstvo v oblasti grantov, dotácií a eurofondov. Od vyhľadania vhodnej dotácie pre váš zámer, cez konzultačnú pomoc až po vypracovanie projektovej žiadosti. Na jednom mieste tu nájdete dotácie pre podnikateľov, neziskové organizácie, školy, samosprávy a mnohé ďalšie. Zdarma a bez potreby registrácie vám budeme zasielať notifikácie o aktuálnych výzvach priamo na váš mail.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk