Inovatívne Slovensko 2021 – 2027

inovatívne SlovenskoSlovenská republika sa z hľadiska budúcnosti eurofondov nachádza v procese strategického plánovania. Odborníci naprieč rôznymi oblasťami formujú Partnerskú dohodu, na základe ktorej sa bude v nasledujúcom desaťročí prerozdeľovať približne 13 miliárd eur. Na prelome novembra a decembra sa uskutočnili Národné konzultácie pre každú z piatich kľúčových priorít a cieľov politiky súdržnosti 2021 – 2027.

1. Inteligentnejšia Európa
2. Ekologickejšia, nízkouhlíková Európa
3. Prepojenejšia Európa
4. Sociálnejšia Európa
5. Európa bližšie k občanom

V nasledujúcom texte vám priblížime tému podpory digitalizácie, inovácií, podnikania a vzdelávania.

Spolupráca výskumného a podnikateľského sektora

Slovenská republika zaznamenáva v posledných rokoch klesajúcu tendenciu počtu slovenských podnikov v súvislosti s inovačnou aktivitou. Nízka je aj intenzita kooperácie medzi verejným a súkromným sektorom, počet výskumníkov v podnikovom sektore či počet mladých výskumníkov. Práve preto je spolupráca výskumného a podnikateľského sektora žiaducou. Odpoveďou na potrebu spolupráce by mali byť nasledujúce body:

I. Podpora spolupráce výskumných inštitúcií a vysokých škôl s podnikmi

II. Podpora budovania ľudských zdrojov vo výskume a vývoji

III. Podpora budovania a modernizácie centrálnej infraštruktúry pre výskum a vývoj

IV. Podpora účasti slovenských subjektov v európskom výskumnom a inovačnom priestore

Príklady plánovaných aktivít: zavádzanie inovatívnych a inteligentne riadených technológií v podnikoch; podpora „mladých“ výsk. pracovníkov do 40 r. a ved. pracovníkov po ukončení PhD. a ich zapojenie do spolupráce s podnikmi, národnej a medzinárodnej spolupráce vo výskume a vývoji; prijímanie vedecko-výskumných pracovníkov do podnikov budujúcich svoje výskumno-vývojové kapacity; využitie výskumných infraštruktúr pre riešenie celospoločenských výziev a mimoriadnych situácií; podpora zapojenia SR do Stratégie EÚ pre Dunajský región (Dunajská stratégia), programov cezhraničnej, bilaterálnej, multilaterálnej spolupráce a iných európskych programov v oblasti aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií.

Kompletný prehľad plánovaných aktivít nájdete TU.

„Dotácie a granty v oblasti rozvoja podnikania, digitálnych informácií a technológií by mali v nasledujúcich rokoch pribúdať rýchlejším tempom. Je teda dôležité sledovať tému a zostať v obraze“.

Informácie o nových grantoch a dotáciách

Digitálna transformácia Slovenska

Na úrovni malých a stredných podnikov je využívanie možností digitalizácie stále nedostatočné. Slovensko je jedným z posledných štyroch členských štátov EÚ bez rozvinutej siete centier digitálnych inovácií. Zároveň platí, že patríme medzi najohrozenejšie vyspelé krajiny, kde kvôli štruktúre priemyslu v najbližšom desaťročí nahradia automatizované technológie, roboty a umelá inteligencia najviac pracovných miest. Riešením by mala byť výrazná podpora využívanie výhod digitalizácie pre občanov, podniky a vlády v týchto oblastiach:

I. Podpora rozvoja digitálneho a údajového hospodárstva a digitálna transformácia širšej ekonomiky, výskum, vývoj a aplikovanie moderných technológií

II. Modernizácia poskytovania verejných služieb

III. Podpora budovania inteligentných regiónov a miest

Príklady plánovaných aktivít: podpora vzniku a rozvoja Digital Innovation Hubs aich zapojenie do európskeho priestoru; podpora národného superpočítačového kompetenčného centra a rozvoj národného ekosystému v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky, vrátane poskytovania služieb; budovanie low-code platformových služieb s cieľom zabezpečiť aby občan pri jednej životnej situácii komunikoval s jedným digitálnym úradom; implementácie inteligentnej regulácie v mestách a regiónoch (regulačné sandboxy).

Kompletný prehľad plánovaných aktivít nájdete TU.

Podpora konkurencieschopnosti hospodárstva a ľudských zdrojov pre inovatívne Slovensko

Ako už bolo spomenuté v článku vyššie, inovačná schopnosť malých a stredných podnikov je nízka. Rovnako tak je nízka aj konkurencieschopnosť takýchto podnikoch na zahraničných trhoch. Vo všeobecnosti sa tieto problémy dajú prepojiť aj so zlým stavom slovenského vzdelávacieho systému, ktorý nie je prepojený s potrebami trhu práce. Posilnenie rastu a konkurencieschopnosti podnikov a rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu majú za cieľ nasledovné:

I. Podpora malého a stredného podnikania

II. Internacionalizácia malého a stredného podnikania

III. Podpora sieťovania podnikateľských subjektov

IV. Podpora kvality terciárneho vzdelávania orientovaného na pracovný trh

V. Podpora odborného vzdelávania a prípravy v kontexte priemyselnej revolúcie 4.0 a inteligentnej špecializácie

VI. Digitálne a podnikateľské zručnosti

Príklady plánovaných aktivít:podpora zlepšenia prístupu MSP k špecializovanému poradenstvu, vzdelávacím, inkubačným, akceleračným a coworkingovým programom; podpora rodinného podnikania a alternatívnych foriem podnikania(zdieľaná ekonomika, strieborná ekonomika a.i.); modernizácia vzdelávacej infraštruktúry vysokých škôl a zatraktívnenie štúdia v odboroch podľa potrieb trhu práce.

Kompletný prehľad plánovaných aktivít nájdete TU.

 

Zdroj: mirri.gov.sk


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk