Hello, world!

This is a simple hero unit, a simple jumbotron-style component for calling extra attention to featured content or information.


It uses utility classes for typography and spacing to space content out within the larger container.

Learn more

Webinár: Podpora podnikania z Plánu obnovy

V roku 2022 budú postupne vyhlasované prvé grantové výzvy z Plánu obnovy. Celkovo by na Slovensko vďaka tomu malo prísť až 6 miliárd eur. V nasledujúcich týždňoch sme si pre vás pripravili bezplatné tématické webináre, v rámci ktorých postupne predstavíme zaujímavé informácie pre podnikateľov, samosprávy či školy.

Najbližší webinár bude venovaný podnikateľom a ich podpore z Plánu obnovy, keďže práve tento segment bude môcť z balíka peňazí čerpať značný podiel. Kľúčovými témami podpory podnikania budú zelená transformácia, digitálne inovácie ale aj zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov. Z dostupných informácií však vieme podstatne viac. Už 27. januára sa vám pokúsime priblížiť aj to, ako bude proces získavania dotácií prebiehať.

Čo sa dozviete?

 • kto bude môcť o peniaze žiadať?
 • aké projekty bude možné financovať?
 • ako to bude prebiehať?
 • kedy budú vyhlásené prvé výzvy?

Kedy?

 • Vo štvrtok 27. 1. 2022
 • 10:00 – 11:00
 • Podujatie bude prebiehať ONLINE

Za koľko?

 • Webinár je ZADARMO

Objednať

ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Webinár: Všetko o výzve na podporu potravinárskych podnikov 2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR otvorilo dlho očakávanú výzvu na projekty pre potravinárov. Celkový objem financií vyčlenený na výzvu je až 170 miliónov eur. Žiadosti môžete podávať až do 31. marca 2022 a pomoc bude smerovaná malým, stredným aj veľkým podnikom.

Zapojiť sa môžu aj spracovatelia poľnohospodárskej prvovýroby. Pomoc je rozdelená do siedmich oblastí; mäsopriemysel, pekárenský a cukrovinkársky priemysel, mliekarenský priemysel, konzervárenský a mraziarenský priemysel, cukrovarnícky a tukový priemysel, priemysel pre výrobu kŕmnych zmesí a priemysel výroby piva, vína, liehu a nealkoholických nápojov.

Na webinári si predstavíme detailné podmienky výzvy. Zistíte či ste oprávneným žiadateľom, koľko peňazí môžete pre svoj projekt získať a ako podať žiadosť. Povieme si viac informácií aj o samotnej žiadosti a o tom, ako maximalizovať svoje šance na úspech. Webinár sa uskutoční vo štvrtok 20. januára 2022.

Témy webinára:

 • Detailné podmienky výzvy
 • Kto všetko je oprávneným žiadateľom a koľko viete získať?
 • Kompletné informácie o žiadosti
 • Ako zvýšiť svoje šance na úspech?

Kedy?

 • Vo štvrtok 20. 1. 2022
 • 10:00 – 11:00
 • Podujatie bude prebiehať ONLINE

Za koľko?

 • Cena webinára je 19,90 € s DPH

Objednať

ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Webinár: Novoročný výber grantov s GrantExpertom

Nový rok odštartujeme novoročným výberom aktuálnych výziev, ktoré boli vyhlásené v priebehu decembra 2021.

Webinár sa uskutoční vo štvrtok, 13. januára 2022. Spolu s našimi expertmi vám predstavíme výzvu Krok za krokom, ktorej cieľom je priblížiť neaktívne osoby k trhu práce. Bližšie sa pozrieme na 2 výzvy zamerané na rozvoj samospráv, ktoré boli vyhlásené už v minulosti a pre veľký záujem sú vyhlásené znova. Priblížime vám tiež výzvu, ktorej hlavným cieľom je podpora nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK. Na prelome roka bola tiež otvorená výzva zameraná na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk. Viac sa dozviete už najbližší štvrtok.

Témy webinára:

 • Krok za krokom 2021
 • Moderné technológie II. (2022)
 • Wifi pre Teba II
 • Podpora nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít
 • Podpora zelenej infraštruktúry a regenerácia vnútroblokov sídlisk (2022)

Kedy?

Za koľko?

 • Webinár bude ZADARMO
ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Webinár: Nové eurofondy a Operačný program Slovensko

V roku 2022 by mali mať žiadatelia k dispozícii prvé financie z nového programového obdobia. Rámec eurofondov bude v programovom období 2021 – 2027 udávať jediný operačný program (OP Slovensko), ktorý nahradí všetky doterajšie operačné programy. Aké novinky to prinesie a čo sa pre žiadateľov zmení?

Na najbližšom bezplatnom webinári sa porozprávame viac o budúcnosti eurofondov, predstavíme vám nový Operačný program Slovensko a pozrieme sa na všetky kľúčové informácie, ktoré sú o novom programovom období aktuálne dostupné. Už najbližší štvrtok 2. decembra 2021.

Na webinári sa dozviete:

 • aktuálne novinky a priority Operačného programu Slovensko
 • aké zmeny prinesie OP Slovensko
 • kedy by mali byť otvorené prvé výzvy z nového programového obdobia
 • aké oblasti budú z grantov podporované

Kedy?

 • vo štvrtok 2. 12. 2021
 • 10:00 – 11:00
 • ONLINE

Za koľko?

 • webinár bude ZADARMO

Ako sa prihlásiť?

ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Dotácie, granty a eurofondy – slovník základných pojmov

Čo je to projekt? A aký je rozdiel medzi grantom a dotáciou? Odpovede na tieto a ďalšie otázky nájdete v stručnom slovníku pojmov, ktoré súvisia s grantovým financovaním. Dozviete sa tiež ako funguje refundácia alebo predfinancovanie projektov a čo presne označuje pojem „operačný program“.

1. Grant, dotácia, nenávratný finančný príspevok

Všetky tieto pojmy označujú nenávratnú finančnú pomoc, balík peňazí, ktorý môžete získať na realizáciu vašej činnosti/projektu. Sú to synonymá. Označenie dotácia sa používa pri podpore zo štátneho rozpočtu, pojem grant používajú väčšinou súkromné nadácie a pojem nenávratný finančný príspevok (v skratke NFP) označuje peniaze poskytnuté z eurofondov.

2. Výzva

Výzva (na predkladanie projektových zámerov;  na predkladanie ŽoNFP) je verejne prístupný dokument, ktorý informuje o tom kto, na aký účel, koľko peňazí a za akých podmienok sa môže uchádzať o grant na svoj projekt. Súčasťou výzvy sú spravidla prílohy, ktoré podrobne špecifikujú podmienky a postup pre získanie grantu. Zverejnením výzvy sa otvára možnosť na predkladanie projektov.

3. Projekt – PZ, žiadosť o NFP

V eurofondovej terminológii sa pojmom projekt hovorovo označuje žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Ide o formalizovaný dokument, prostredníctvom ktorého sa uchádzate o grant, a ktorý obsahuje detailné informácie o vašom projekte ako napr. ciele, aktivity, harmonogram, rozpočet, prílohy.

4. Výška príspevku; intenzita pomoci

Z grantu je spravidla možné financovať iba časť projektu, zvyšnú časť musí žiadateľ financovať z vlastných zdrojov. Intenzita pomoci je udávaná ako pomer výšky grantu k celkovému rozpočtu projektu Časť rozpočtu financovaná zo zdrojov žiadateľa je označovaná ako spolufinancovanie alebo kofinancovanie žiadateľa.

5. Oprávnení žiadatelia/ prijímatelia.

Žiadateľom je organizácia, ktorá sa uchádza o grant, napríklad škola, obec, mesto, firma alebo iná právnická osoba. Žiadateľ musí spĺňať podmienky stanovené výzvou, musí mať príslušnú právnu formu, nesmie byť dlžníkom na daniach, sociálnom a zdravotnom poistení, nesmie byť v konkurze a likvidácii, musí byť schopný spolufinancovať projekt z vlastných zdrojov a iné Prijímateľom sa stáva subjekt po schválení grantu, podpísaní zmluvy a poskytnutí NFP.

6. Operačný program

Je dokument pripravený našimi ministerstvami schválený Európskou komisiou. Každý podporuje určitú oblasť ako napr.: Výskum a inovácie, Životné prostredie, Ľudské zdroje a pod. OP má svoj rozpočet, teda celkový balík, ktorým podporuje projekty rozvíjajúce danú oblasť. OP sa členia na prioritné osi a špecifické ciele, ktoré určujú aké typy projektov sa majú podporovať aby boli dosiahnuté ciele OP.

7. Riadiaci orgán

Je inštitúcia, väčšinou ministerstvo, ktorá má na starosti konkrétny OP. Každý operačný program má vždy len jeden riadiaci orgán. Ten je zodpovedný za prípravu, vykonávanie, ukončenie a vyhodnotenie OP. RO môže delegovať časť svojich úloh a povinností na inú štátnu inštitúciu, ktorá sa potom označuje ako SORO. Jeden OP môže mať viac SORO. (Prepojenie na OP a výzvy)

8. ITMS2014

Webová stránka, pomocou ktorej vykonávate aktivity spojené s realizáciou eurofonového projektu ako napr. podávate svoje projekty a získavate informácie o ich stave.“ Takisto tu môžete vyhľadávať informácie o výzvach z vybraných OP, informácie o projektoch iných žiadateľov alebo získať rôzne štatistické prehľady.

9. Eurofondy

Sú nástroj na financovanie vyrovnávania rozdielov medzi regiónmi v EU. Najznámejšie sú: Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka. Každý z týchto fondov podporuje nejakú špecifickú oblasť a sú z nich financované OP vo všetkých krajinách EÚ.

10. Refundácia

Je jedným z troch spôsobov financovania eurofondových projektov, pri ktorom prijímateľ postupne financuje projekt z vlastných zdrojov a následne, na základe reálnych výdavkov preukázaných účtovnými dokladmi priebežne žiada riadiaci orgán o vyplatenie príslušnej časti grantu. Tento spôsob financovania je spravidla určený pre žiadateľov zo súkromného sektora.

11. Predfinacovanie

Je jeden zo spôsobov financovania eurofondových projektov, pri ktorom prijímateľ postupne predkladá riadiacemu orgánu neuhradené faktúry za zrealizované aktivity projektu a následne je mu poskytnutá príslušná časť grantu, ktorú spolu s vlastným spolufinancovaním použije na úhradu faktúr. Tento systém financovania môže využiť verejný aj súkromný sektor.

12. Zálohová platba

Je jeden zo spôsobov financovania eurofondových projektov, pri ktorom riadiaci orgán poskytne prijímateľovi zálohu na financovanie aktivít projektu. Prijímateľ je povinný zálohu postupne zúčtovať a predkladať účtovné doklady preukazujúce účel využitia zálohy. Tento systém financovania môžu využiť inštitúcie štátnej správy.

13. Verejné obstarávanie

Ak financujete projekt z grantu, musíte pri nákupe tovarov, prác a služieb súvisiacich s projektom postupovať v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. Postup verejného obstarávania závisí od hodnoty zákazky. Postupy verejného obstarávania sa neuplatňujú napríklad pri zmluvných vzťahoch uzavretých na základe zákonníka práce a pri prenájmoch nehnuteľností.

14. Oprávnené výdavky

Nie všetky výdavky, ktoré súvisia s realizáciou projektu sú aj oprávnené. Výzva definuje presný zoznam výdavkov, ktoré sú oprávnené na financovanie z grantov a v niektorých prípadoch aj finančné limity. Napr. mzdové výdavky, odmena za spracovanie projektu, odmena za projektový manažment môžu byť pri niektorých výzvach oprávnené a pri iných nie.

15. Udržateľnosť

Zrealizovaním projektu a vyplatením grantu sa povinnosti nekončia. Prijímateľovi spravidla vyplýva zo zmluvy o poskytnutí grantu povinnosť udržať výstupy projektu po dobu 3 až 5 rokov. Počas tejto doby musí byť zachovaný účel poskytnutého grantu a vlastnícke práva k nadobudnutému hnuteľnému a nehnuteľnému majetku nesmú byť prevedené.

Webinár: Projektové riadenie v eurofondoch

Ako sa riadi eurofondový projekt a je projektovým manažérom každý kto pracuje na projekte?

Spolu s kolegami z Grantexpert a Centire máme za sebou mnoho skúseností s riadením rôznych projektov. Aj takých, ktoré boli finacované zo zdrojov EÚ ale aj takých, ktoré boli financované z iných zdrojov. Často vedieme medzi sebou debaty o tom, že pozícia projektového manažéra v EÚ projektoch bola degradovaná na administratívneho štatistu. Je to však naozaj tak?

O rozdieloch medzi štandardným a eurofondovým projektom, ale aj ďalších zaujímavých otázkach spojených s projektovým riadením vám povieme viac na webinári vo štvrtok 16. decembra 2021. Ukážeme vám tiež čo znamená riadiť projekt financovaný z externých zdrojov. Webinár je vhodný aj pre ľudí, ktorí ešte nemajú s riadením projektov žiadne skúsenosti.

Témy webinára:

 • Základné projektové pojmy
 • Životný cyklus projektov ako ho (ne)poznáme
 • Rozdiely medzi štandardným projektom a EÚ projektom v jednotlivých fázach projektu
 • Vybrané nástroje projektového riadenia
 • Odporúčania pre projektové riadenie

Hostia:

 • Viera Holešová, konzultantka (spoločenské inovácie a medzinárodné projekty)
 • Lenka Chovancová Ťupeková, konzultantka (projekty z EÚ fondov)

Kedy?

 • Vo štvrtok 16. 12. 2021
 • 10:00 – 11:30
 • Podujatie bude prebiehať ONLINE

Za koľko?

 • Cena: 59,90 € s DPH

Objednať

ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Ako získať dotáciu na obnovu rodinného domu?

dotacia na obnovu domovSlovensko by z Plánu obnovy a odolnosti malo v najbližších rokoch získať vyše 6 miliárd eur. Značná časť týchto peňazí pôjde do obnovy rodinných domov. Na výzvu je celkovo vyčlenených až 530 miliónov eur. O dotácie na obnovu rodinného domu budú môcť požiadať majitelia nehnuteľností zo všetkých kútov Slovenska vrátane Bratislavského kraja. Podpora teda nebude regionálne obmedzená.

Dotácie majú za cieľ prispieť k riešeniu dlhodobého problému s energeticky neefektívnym bývaním, ktoré rovnako prispieva aj k vyššej ekologickej záťaži či únikom emisií do ovzdušia. Z výzvy by malo byť podporených približne 30 tisíc domov. Pri žiadostiach bude dôležitý termín žiadosti keďže financie budú prideľované prvým 30 tisíc uchádzačom. Plán obnovy ráta s tým, že prvých 18-tisíc domov bude obnovených do roku 2024, zvyšok do roku 2026. Presné podmienky by mali byť známe na konci tohto roka a peniaze výzva by mala byť otvorená pravdepodobne v lete 2022.

Aká bude výška dotácie?

Maximálna výška dotácie na obnovu rodinného domu pre jedného žiadateľa bude 16 600 €. Každý má nárok na rovnakú dotáciu, a to maximálne do výšky 50 percent nákladov rekonštrukcie resp. maximálna výška spomenutá v predošlej vete. Treba teda myslieť na to, že polovicu financií si bude musieť žiadateľ hradiť sám. Podľa dostupných informácií by sa na tento účel mali dať využiť aj klasické bankové úvery.

Štát sa plánuje s komerčnými bankami dohodnúť na výhodných úveroch pre žiadateľov. Detaily úverových podmienok zatiaľ nie sú známe. Na každý z komponentov rekonštrukcie je vyčlenená konkrétna suma, či už ide o zdroj vykurovania alebo zateplenie.

Aké podmienky musíte na získanie dotácie spĺňať?

Základnými dokumentmi, ktoré žiadatelia predkladajú v žiadosti sú list vlastníctva, občiansky preukaz a aktuálny energetický certifikát budovy. Ten je dôležitý z hľadiska porovnania potenciálnych úspor energie po rekonštrukcii.  Jednou z kľúčových podmienok je aj to, že dom musí byť starší ako 15 rokov a musia sa v ňom nachádzať maximálne 3 bytové jednotky. Dom nesmie primárne slúžiť na podnikateľské účely. Na takýto účel môže byť využitých max. 10 % podlahovej plochy.

Vylúčené sú tiež rekreačné obydlia, chaty, apartmány či obydlia slúžiace na prácu. O dotáciu môžu žiadať iba vlastníci rodinného domu. Ak ste spoluvlastníkom, budete potrebovať notársky overené splnomocnenie od ostatných majiteľov. Európska komisia stanovuje tiež, aby bola rekonštrukciou zlepšené energetická efektívnosť aspoň o 30 percent. Táto hranica bola stanovená ako jedna z dôležitých podmienok v rámci Plánu obnovy. Presné podmienky tejto podpory by mali byť známe koncom tohto roka.

Na čo všetko budete môcť financie využiť?

Z dotácie môže byť hradená rekonštrukcia, obnova, ale aj projektová dokumentácia či energetický certifikát.

dotacia na rekonstrukciu domuFinancie môžete využiť predovšetkým na:

 • zateplenie obvodového plášťa
 • zateplenie strechy, podlahy či stropu
 • výmenu zdroja vykurovania
 • prechod na obnoviteľné zdroje energie
 • solárne a fotovoltaické panely
 • výmenu okein či dverí

Dotáciu ďalej môžete využiť aj na ďalšie účely ako:

 • budovanie zelených striech
 • akumulačné nádrže na dažďovú vodu
 • odstránenie azbestu

Na záver treba ešte dodať, že štát bude dodatočne kontrolovať aj to, či projekt splnil podmienky stanovené v dotácii. Slovenská agentúra životného prostredia bude zrejme robiť náhodné kontroly na mieste po ukončení rekonštrukcie. Kontrolór bude môcť prostredníctvom mobilnej aplikácie skontrolovať QR kód prijímateľa dotácie. Na základe toho sa mu sprístupní projektová dokumentácia. Podobne bude možné kontrolovať aj dodávateľov stavebných prác. Takáto situácia môže nastať najmä v prípade, že dodávateľ bude realizovať príliš veľa zákaziek.

 

ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Webinár extra: Cesta úspešného IT projektu

Ako by mal vyzerať úspešný projekt? Táto otázka trápi veľa potenciálnych žiadateľov o granty a dotácie. Vo štvrtok 25. novembra vám predstavíme jeden konkrétny projekt, ktorý získal dotáciu.

Aký projekt vám ukážeme?

it projektyUkážeme vám projekt, prostredníctvom ktorého sme získali financie na rozvoj internetového portálu. Zdrojom financií bol Operačný program Výskum a Inovácie (konkrétne Schéma na podporu konkurencieschopnosti mikro, malých a stredných podnikov v kreatívnom priemysle  v Bratislavskom kraji). Celkové výdavky projektu boli viac než 83 tisíc €. Financie boli určené na tieto aktivity:

 • nákup techniky pre tvorbu vlastného video obsahu
 • nákup serverov potrebných pre prevádzku webovej stránky
 • vývoj a nasadenie nových funkcionalít potrebných pre realizáciu on-line vzdelávania –
 • realizácia on-line marketingovej kampane

Čo získate?

 • praktické know-how
 • uvidíte projekt – od myšlienky až po realizáciu
 • informácie o príprave projektovej žiadosti
 • všetko o rozpočte a schvaľovaní projektu
 • zistíte čo všetko obnáša následná realizácia projektu
 • dostanete materiály a dokumenty, využiteľné aj do budúcnosti
 • príklady dobrej praxe

Kedy?

 • Vo štvrtok 25. 11. 2021
 • 10:00 – 12:00

Za koľko?

 • Cena: 99 € 69 € s DPH

Objednať

ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Operačný program Slovensko – historická reforma eurofondov

op slovenskoNa najbližšie roky dostane Slovensko značný balík financií z Európskej únie. Do roku 2029 budeme mať k dispozícii sumu približne 34 miliárd eur. Už teraz je jasné, že veľká časť dotácií pôjde do dôležitých infraštrukturálnych a národných projektov, kde sú oprávnenými žiadateľmi zväčša štátne inštitúcie či samosprávy. Časť dotácií z eurofondov však pôjde aj do súkromného či neziskového sektora, kde budú oprávnenými žiadateľmi napríklad malí a strední podnikatelia. Z hľadiska oblastí budú podporované najmä zelené témy a digitalizácia. V období 2021 – 2027 by mal udávať rámec eurofondov jediný operačný program (OP Slovensko), ktorý nahradí všetky doterajšie operačné programy.

Kedy budú otvorené prvé výzvy?

Mnohých potenciálnych žiadateľov zaujíma predovšetkým to, kedy budú môcť z nového programového obdobia získať prvé financie. Podľa informácií z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) by mali byť prvé grantové výzvy z „nových eurofondov“ vyhlásené v druhej polovici roku 2022. Oproti predošlým odhadom bol tento dátum posunutý na neskoršie. V susednom Česku by napríklad prvé výzvy z eurofondov mali byť vyhlásené už začiatkom roka 2022.

MIRRI v uplynulom týždni odoslalo Európskej komisii návrh Partnerskej dohody SR na roky 2021-2027. Ide o dokument, v ktorom sú definované priority, oblasti a podmienky, ako bude Slovensko čerpať eurofondy v novom programovom období. Treba však povedať, že sa zatiaľ nejedná o definitívne a podrobné informácie. Partnerská dohoda je zatiaľ len stručnejší dokument ako operačný program, ktorý ide do podstatne väčších detailov. Operačný program následne vymedzuje aj kto a s akými aktivitami sa do grantových výziev bude môcť zapojiť, či to, aké výsledky bude nutné projektmi dosiahnuť.

 

Zásadné zmeny

Partnerská dohoda, na základe ktorej by mal fungovať aj nový Operačný program Slovensko rátajú len s jedným riadiacim orgánom. V rámci neho by malo fungovať maximálne 10 sprostredkovateľských orgánov. V aktuálnom programovom období je sprostredkovateľských orgánov (napríklad ministerstvá) takmer 30.

Táto zmena by mala priniesť zjednodušenie pre žiadateľov. MIRRI zmenu vysvetľuje nasledovne: „Doteraz to bolo tak, že o investovaní eurofondov rozhodovalo niekoľko riadiacich a takmer 30 sprostredkovateľských orgánov. A každý z týchto orgánov si stanoval pre čerpanie trocha iné pravidlá, čo spôsobovalo chaos, obrovskú byrokraciu a vytváralo to tiež podhubie pre rôzne nekalé praktiky a korupciu. Partnerská dohoda a nový operačný program počítajú iba s jedným riadiacim orgánom a maximálne 10 sprostredkovateľskými orgánmi. V praxi to bude znamenať zásadné zjednodušenie celého procesu, ako sa obce, mestá, kraje, školy alebo podnikatelia dostanú k príspevkom z európskych zdrojov.“

Zníženie počtu operačných programov však samo o sebe nemusí znamenať zjednodušenie a zefektívnenie správy eurofondov. Na túto reformu bude mať vplyv nastavenie ďalších procesov medzi jednotlivým aktérmi, ktorí do čerpania budú zapojení.

Oblasti a jednotlivé alokácie pre roky 2021 – 2027

Eurofondy v PO 2021 – 2027 budú rozdelené na 5 nasledovných cieľov:

 1. Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa (1,99 miliardy eur): na rozvoj vedy, výskumu, budovanie inteligentných miest a regiónov, digitálne riešenia pre občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správy, rozvoj malého a stredného podnikania, rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie a zvyšovanie digitálnej pripojiteľnosti.
 2. Ekologickejšia Európa(3,9 miliardy eur): na zlepšenie energetickej efektívnosti, OZE, dostupnosť pitnej vody a dobudovanie kanalizácie, zlepšenie odpadového hospodárstva, podporu mestskej mobility vr. cyklodopravy, ochranu prírody.
 3. Prepojenejšia Európa (2,2 miliardy eur): na dobudovanie diaľnic a rýchlostných ciest, modernizáciu železníc, vodnej infraštruktúry a zlepšenie regionálnej dostupnosti.
 4. Sociálnejšia Európa (2,9 miliardy eur): na podporu vzdelávania, zdravotníctva, trhu práce, sociálnych služieb.
 5. Európa bližšie k občanom (703 miliónov eur): na podporu udržateľného cestovného ruchu, regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, zveľadenie kultúrneho dedičstva.

 

ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Webinár pre podnikateľov: Granty a programy na podporu inovácií

Pre udržanie konkurenčnej pozície a rast firmy sú nevyhnutné inovácie. Práve na ich podporu realizuje Európska únia množstvo podporných schém a iniciatív pre začínajúcich aj etablovaných podnikateľov. V programovacom období 2021-2027 sú k dispozícii miliardy eur, určené na rozvoj inovácií – od myšlienky až po jej úspešné uvedenie na trh. Ide o medzinárodné programy, v ktorých majú šancu uspieť aj slovenskí podnikatelia. Už v stredu, 10. novembra, si počas bezplatného webinára povieme viac o tých najzaujímavejších, ktoré môžu slovenské firmy využiť.

Témy webinára:

 • Prehľad európskych programov a iniciatív, ktoré podporujú inovačné aktivity (2021-2027)
 • Prototypovanie, validácie, zavádzanie alebo rozvoj (najmä) digitálnych inovácií (granty 50-250 tis. eur)
 • Podpora vývoja a uvedenia prevratných inovácií na trh (granty a investície do 17,5 mil. eur)
 • Akceleračné programy (granty, podpora pre vstup na trh a príprava na vstup investora)
 • Bezplatné podporné služby pre rozvoj inovácií (internacionalizácia, ochrana práv duševného vlastníctva, riadenie inovácií, budovanie partnerstiev)

Lektori:

 • Ivan Filus – inovačný expert a konzultant pre mladé ambiciózne inovatívne firmy a progresívne výskumné tímy v akademickej sfére. Už 25 rokov sa venuje podpore inovácií vo firmách a regiónoch. Počas tohto obdobia participoval na koordinácii a realizácii viac ako 60 medzinárodných projektov. Podieľa sa na administratívnom riadení slovenského zastúpenia celosvetovej siete Enterprise Europe Network, ktorá pomáha podnikom inovovať a vstupovať na zahraničné trhy. Pôsobí v štruktúrach Slovenskej republiky pre rámcové programy Európskej únie pre výskum a inovácie. V rámci programu Horizont Európa je nominovaný ako Národný kontaktný bod pre Slovensko za oblasť Európskej rady pre inovácie (EIC) a Európske inovačné ekosystémy (EIE). Už niekoľko rokov pripravuje spravodajstvo o inováciách a podnikaní InnoNews.blog.
 • Ing. Juraj Kučera – venuje sa rozvoju obchodu, predaja a inováciám v strategickom riadení firiem. Pomáha spoločnostiam v rôznych etapách rastu – od začínajúcich podnikateľov, mladých firiem, až po etablované / rodinné spoločnosti, ktoré zvažujú expanziu, digitalizáciu, alebo potrebujú efektívne nastavenie obchodnej stratégie. Pracoval na mnohých národných, medzinárodných a výskumných projektoch. Spoluautor niekoľkých publikácií, majiteľ vinárstva a zakladateľ podnikateľského podcastu.

Kedy a kde?

 


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk