Hello, world!

This is a simple hero unit, a simple jumbotron-style component for calling extra attention to featured content or information.


It uses utility classes for typography and spacing to space content out within the larger container.

Learn more

Eurofondy do každej rodiny, školy, firmy aj obce

Slovensko má na najbližšie roky k dispozícii bezprecedentný balík peňazí z Európskej únie. Do roku 2029 to je suma približne 34 miliárd EUR. Pre všetkých potenciálnych žiadateľov je to skvelá správa. Eurofondy tu budú a treba ich minúť.

Samozrejme, granty a dotácie nebudú použiteľné na všetko. Veľkú časť balíka zrejme minie štát na veľké infraštrukturálne a iné národné projekty. Až ďalšími v poradí budú mestá a obce, školy či súkromný sektor. Napriek tomu bude finančných zdrojov toľko, že ani najväčší optimisti nepredpokladajú ich úplné vyčerpanie.

Čo s tým? Treba pripraviť projektové zámery, na ktoré sa tieto financie využijú. Pochopiteľne, také jednoduché to nie je. Eurofondy sú špecifickým nástrojom, určeným na financovanie konkrétnych oblastí. O tých si v tomto texte povieme viac. Okrem hodnotenia súčasného stavu a plánov na najbližšie roky nájdete nižšie aj viaceré užitočné informácie a tipy.

Ako sme na tom teraz?

Buďme úprimní. Nie sme na tom dobre. V čerpaní eurofondov patríme každoročne k najhorším krajinám. Spolu s Chorvátskom, Španielskom či Talianskom si striedame miesta v poslednej päťke z pomedzi 28 krajín Európskej únie.

Okrem dlhodobo skloňovanej korupcie a nehospodárnosti čelia eurofondy ďalším problémom. Zložitá byrokracia, neprehľadnosť  a nekompetentnosť na úrovni zodpovedných ministerstiev či riadiacich orgánov. Jeden príklad za všetky. Čas od predloženia žiadosti o grant po prvé vyplatené peniaze je hrozivo dlhý. V prípade Ministerstva kultúry SR (MK SR) dokonca 1145 dní, PPA: 841 dní alebo SIEA: 838 dní. Ak teda požiadate o grant z MK SR a vaša žiadosť bude schválená, peniaze reálne dostanete až o 3 roky. Toto sú však len niektoré z príčin prečo peniaze nedokážeme efektívne využívať.

Pre roky 2014 – 2020 nám bolo z EÚ fondov pridelených približne 16 miliárd. Čerpanie týchto prostriedkov bolo k 31. 5. 2021 na úrovni 7,07 mld. EUR. Predstavuje to len 46,07 z celkovej alokácie. Aj keď je čerpanie umožnené až do 2023, z minulého programového obdobia máme stále k dispozícii takmer 9 mld. EUR.Eurofondy 2014 - 2027

Paradoxom je, že štát je bezkonkurenčne najväčším prijímateľom podpory z eurofondov. V projektoch realizovaných štátnym sektorom je viazaných takmer 70% všetkých grantov za programové obdobie 2014-2020. Zlé nastavenie pravidiel a ich zlá exekutíva má negatívny vplyv práve na fungovanie samotného štátu a v zásade aj celé smerovanie krajiny. Je to však práve štát, kto je zodpovedný za zle nastavené podmienky, byrokratickú záťaž a ďalšie prekážky, ktoré mu bránia čerpať efektívnejšie.

Svitá na lepšie časy

V prvej polovici roka 2021 možno badať takmer dvojnásobne rýchlejšie čerpania ako v rovnakom období predošlých dvoch rokov. Zo starého programového obdobia je za prvých 5 mesiacov vyčerpaných  približne 700 miliónov EUR. Nejedná sa však o zásadnú zmenu.

To, čo môžeme považovať za kľúčové, sú reformy. Nová vláda prišla s viacerými návrhmi. Ich skutočnú pridanú hodnotu ukáže až čas. Napriek tomu, je dobré spomenúť aspoň niektoré z nich.

 1. Viac rozhodovacích kompetencií sa presúva z vlády na samosprávy. Podpora do regiónov pôjde na základe integrovaných územných stratégií. Tie by mali obsahovať zoznam projektových zámerov, s ktorými sa budú môcť uchádzať o dotácie.
 2. Proces verejného obstarávania pre eurofondy dostane jednotné pravidlá.
 3. Pochybnosť poskytovateľa o pravdivosti či úplnosti žiadosti zo strany žiadateľa, ktoré žiadateľ ešte neodstránil, nebude automaticky viesť k zastaveniu konania.
 4. Sprístupnené majú byť tiež informácie o nedostatkoch zistených v auditoch. Žiadatelia a verejnosť sa tak môžu vďaka tomu poučiť z predošlých chýb.
 5. Okrem toho by mala mať komunikácia elektronickú formu, mal by sa znížiť počet papierov a podmienok poskytnutia grantu by malo byť menej.

Pre efektívne čerpanie je tiež nevyhnutná „predvídateľnosť“. V súvislosti s eurofondami to znamená, že žiadateľ sa vie pripraviť a vie čo môže čakať. Zároveň vie vopred reálne vyhodnotiť svoje šance. Predpokladom k tomu je férová súťaž a jasné pravidlá v oblasti riešenia

Rekordná podpora

V najbližších rokoch bude peňazí rekordne veľa. K 9 miliardám treba prirátať takmer 13 miliárd z „nových eurofondov“ (Programové obdobie 2021 – 2027), 6,3 miliardy z Plánu obnovy a ďalšie financie zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky, EU-REACT a Fondu pre spravodlivú transformáciu.cerpanie_eurofondov

Obdobie rokov 2021 – 2023 sa pritom dá považovať za kľúčové. Je to spôsobené tým, že práve tu sa prelínajú „staré eurofondy s novými“. K tomu treba prirátať Plán obnovy, z ktorého by do roku 2026 malo prísť na Slovensko viac ako 6 miliárd EUR.

Graf vyššie znázorňuje plánované ročné finančné alokácie. Roky 2014 – 2020 sú skutočne vyčerpané financie. Roky 2021 -2027 vyjadrujú finančný plán, ktorý je založený na odbornom odhade i oficiálnych údajoch MIRRI.

Kam pôjdu peniaze?

Aké projekty budú z tohto veľkého balíka podporované? Oblastí podpory je viacero. Budú to najmä zelené – environmentálne témy, inovácie, rozvoj technológií a digitalizácia. Na úrovni štátneho sektora či samospráv to potom budú napríklad investície do infraštruktúry, školstva, zdravotníctva či modernizácia železníc a výstavba cyklotrás.

Z eurofondov bude okrem iného podpora sústredená na tieto témy:

 • spolupráca výskumných inštitúcií a VŠ s podnikmi
 • podpora výskumných kapacít
 • digitálna a dátová ekonomika
 • inteligentné mestá a regióny
 • energetická efektívnosť podnikov
 • podpora energie z obnoviteľných zdrojov
 • rozvoj inteligentných energetických sietí
 • predchádzanie vzniku odpadov, recyklácia
 • ochrana prírody a biodiverzity
 • podpora mestskej mobility, vrátane cyklodopravy
 • budovanie cestnej aj železničnej infraštruktúry
 • modernizácia školstva aj zdravotníctva

Z Plánu obnovy to bude napríklad:

 • obnova rodinných domov
 • obnova škôl, internátov ale aj verejných historických a pamiatkovo chránených budov
 • odstraňovanie bariér v budovách škôl
 • výstavba nových cyklotrás
 • modernizácia železníc
 • rekonštrukcia nemocníc a digitalizácia zdravotníctva
 • rozširovanie kapacít materských škôl
 • zníženie regulačného zaťaženia podnikateľov
 • rozvoj infraštruktúry pre alternatívne formy dopravy
 • zlepšenie ochrany a transformácia Národných parkov
 • podpora digitálnych technológií a výskumu

Utópia alebo odvážna ambícia?

Predpokladať , že v nasledujúcich rokoch budeme čerpať niekoľko násobne rýchlejšie sa môže mnohým zdať  ako utópia. Ambície sú nastavené odvážne. Otázne je, ako bude vyzerať jednotný Operačný program Slovensko, ako dobre budú fungovať reformy a či to bude stačiť.

Pozrime sa na dáta. Za predošlých šesť rokov sa nám podarilo vyčerpať približne 7 miliárd. Najviac to bolo v roku 2020, približne 1,8 miliardy EUR. V roku 2019 to bolo iba 1,44 miliardy a v roku 2017 len niečo vyše 1 miliardy EUR. Dokážeme v najbližších rokoch vyčerpať niekoľko násobne viac? Je to pri najmenšom nepravdepodobné.

Dostatok zdrojov je však v konečnom dôsledku pozitívnou správou. Príležitostí získať financie pre vašu obec, školu či firmu bude viac než dosť. Treba o ne správne požiadať. Vláda by tiež mala intenzívnejšie vyhodnocovať čerpanie prostriedkov v rámci jednotlivých oblastí.  Tam, kde sa peniaze čerpajú pomaly môže prísť k presunu do oblastí, kde to ide lepšie.

Ako sa pripraviť?

V prvom kroku si treba pozrieť  kam bude smerovať podpora. Už teraz je možné povedať, ktoré oblasti budú najviac podporované. Treba sa zamyslieť nad vlastnými projektmi, ktoré by v rámci týchto oblastí mohli získať podporu. Pri príprave je kľúčové zadefinovať si projektové zámery vhodné na grantové financovanie či sledovať aktuálne výzvy.

Budúci žiadatelia zo súkromného sektora by nemali zabudnúť na formálne a finančné podmienky, ktorých splnenie je podmienkou pre získanie dotácií. Vďaka bezplatným online nástrojom ako napríklad „Overovač oprávnenosti“ viete behom niekoľkých sekúnd zistiť či spĺňate základné formálne podmienky pre získanie grantov a dotácií.

Na úrovni samospráv by nemalo chýbať strategické plánovanie (sektorové stratégie, územné stratégie), definovanie projektov na financovanie či predinvestičná príprava.

Stihneme minúť nevyčerpané eurofondy z minulého programového obdobia?

Momentálne sa nachádzame na začiatku programového obdobia 2021 – 2027. Napriek tomu má Slovensko k dispozícii ešte viac než 8 miliárd eur z minulého programového obdobia, ktoré treba najmä v podobe grantov a dotácií vyčerpať do roku 2023. Do toho istého roku máme k dispozícii aj 780 miliónov z balíka REACT na zmiernenie dopadov koronakrízy. Do roku 2023 by teda mali pribudnúť výzvy na dotácie aj z minulého aj z toho nasledujúceho programového obdobia.

V rámci nového programového obdobia by na Slovensko malo prísť 6,3 miliardy z Plánu obnovy zameraného na investície a reformy do roku 2026. Ďalších približne 5 miliárd by malo byť určených na dotácie pre farmárov. Takmer 13 miliárd eur z eurofondov by malo byť použitých v rámci projektov na napĺňanie piatich základných cieľov: inteligentnejšia Európa, ekologickejšia bezuhlíková Európa, prepojenejšia Európa, sociálnejšia Európa Európa, ktorá má bližšie k občanom. Veľká časť zo spomenutých financií by mala byť premietnutá do grantových výziev v najbližších rokoch.

Dôležitou otázkou zostáva: či a akým spôsobom budeme čerpať obrovský balík peňazí? O téme porozprával viac Tamás Szőke, z portálu Grantexpert, pre televíziu TA3. Video nájdete na tomto odkaze

Chceli by ste byť o téme eurofondov, grantov a dotácií informovaný pravidelne?

Chcem vedieť viac


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Webinár: Eurofondy v období 2021-2027

Koľko peňazí z eurofondov pôjde na Slovensko počas nasledujúcich šiestich rokov a na aké oblasti by sa mala podpora zameriavať? Už v tejto chvíli vieme, že sa v oblasti eurofondov udeje niekoľko zmien. Aký vplyv však budú mať na žiadateľov? O téme nového programového obdobia si povieme viac počas bezplatného webinára už najbližší štvrtok 9. 7. 2020.

eurofondy

Témy diskusie:

 • Kľúčové investičné priority
 • Legislatívne pravidlá v PO 2021-2027
 • Aké novinky prinesie nové programové obdobie?
 • Bude čerpanie eurofondov jednoduchšie?

Kedy a kde?

 • vo štvrtok 9. júla 2020
 • od 10:00 do 11:00 hod.
 • webinár sa uskutoční ONLINE
 • pre veľký záujem budeme toto podujatie vysielať naživo z facebookovej stránky GrantExpert.sk

Za koľko?

 • webinár bude ZDARMA

 


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

O eurofondy sa dá žiadať aj transparentne

Pri schvaľovaní žiadostí o prostriedky z eurofondov zohráva úlohu viacero faktorov. Medzi ne patrí pomer medzi celkovým žiadaným objemom prostriedkov a sumou, ktorá je na konkrétnu výzvu vyčlenená.

„Ak je objem žiadostí výrazne vyšší, v prvom rade by mala rozhodovať kvalita podaného projektu. Netreba však zabúdať ani na jeho formálne spracovanie, vrátane všetkých požadovaných príloh,“ uviedol grantový poradca a zakladateľ portálu GrantExpert.sk Tamás Szőke.

Jedným z hlavným faktorov, ktorý ne/schválenie žiadosti ovplyvňuje, je aj počet podaných projektov v tom ktorom kraji a výška žiadanej sumy. Ako príklad môže slúžiť vyhlásená výzva na Zlepšenie konkurencieschopnosti a technologickej úrovne podnikov prostredníctvom inovácií.

Firmy z nej mohli žiadať od 100 tis. do 5 mil. € na nákup dlhodobého hmotného aj nehmotného majetku. Podmienkou bolo pre veľké firmy bolo aj zapojenie malých a stredných podnikov. Peniaze boli vyčlenené v rámci Operačného programu Vývoj a inovácie.

„Záujem o dotácie vyčlenené v rámci výzvy na technológie výrazne nepresiahol disponibilnú sumu. Preto mali firmy veľkú šancu získať príspevok z eurofondov transparentne. Stačilo mať dobre napísaný projekt,“ komentoval aktuálne čerpanie eurofondov v tejto oblasti Tamás Szőke.


Zdroj: www.ITMS2014.sk, výzva s kódom OPVaI-MH/DP/20161.2.2-02)
*Zvyšné žiadosti o dotácie v celkovej výške 95 mil. € ešte čakajú na schválenie.


Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/20161.2.2-02

Ďalšie výzvy na technológie pre podniky

Aktuálne sú ešte stále otvorené dve výzvy s podobným zameraním, zamerané výhradne na malé a stredné podniky, vrátane startupov. Celkovo je z nich možné na inovačné zámery a technológie, vrátane nákupu majetku, získať 85 mil. €.

K minulému týždňu však predstavovala suma žiadaných dotácií v oboch výzvach2+3 spolu 96 mil. €, z toho však už boli žiadosti za celkovo 4 milióny eur zamietnuté. Obe výzvy budú uzavreté 15. augusta.

Už teraz je však na august naplánovaná ďalšia výzva s podobným zameraním Podpora inovácií v existujúcich mikro-, malých a stredných podnikoch. Vyhlásiť ju má Ministerstvo hospodárstva SR a k dispozícii bude predbežne ďalších 50 mil. €.

Zdroj: www.GrantExpert.sk, záujem spolu za výzvy na nákup technológií

 1. Zlepšenie konkurencieschopnosti a technologickej úrovne podnikov prostredníctvom inovácií (OPVaI-MH/DP/20161.2.2-02)
 2. Podpora nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03) – končí 15. augusta
 3. Podpora existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) – končí 15. augusta

Okrem pomeru medzi žiadanými a vyčlenenými prostriedkami v konkrétnej grantovej výzve či sídla žiadateľa rozhoduje o úspešnosti žiadosti aj kvalita spracovaného projektu.

„Najčastejším nedostatkom býva zlé vyplnenie žiadosti alebo nekvalitne spracovaný projektový zámer. Ďalším častým prípadom, pre ktorý bývajú žiadosti o eurofondy zamietnuté, je požadovanie prostriedkov na aktivity, ktoré v rámci danej výzvy nie je možné podporiť. Formálne spracovanie je preto lepšie nechať na odborníkov,“ radí T. Szőke.


Firmy budú mať šancu získať peniaze aj na zlepšenie energetickej efektívnosti

Už onedlho si budú môcť malé a stredné podniky podať žiadosti o príspevok z eurofondov na vykonanie energetických auditov. V nich bude zohrávať úlohu napríklad aj rýchlosť podania projektu, preto je dobré pripraviť sa vopred.

„Jednou z hlavných zásad pri výbere žiadostí o energetický audit bude tzv. “First in – first out“ systém, teda, kto skôr predloží žiadosť a splní všetky ostatné podmienky pre poskytnutie grantu, ten dostane dotáciu,“ vysvetľuje Tamás Szőke.

Vykonaný energetický audit je však aj pre menšie dôležitý aj z toho dôvodu, že je podmienkou pre čerpanie dotácií napríklad na zatepľovanie alebo výstavbu či modernizáciu rozvodov energie.

Práve na financovanie opatrení, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby primárnych energetických zdrojov, bude vyhlásená ďalšia eurofondová výzva. Podľa predbežných informácií by na ňu mala Slovenská inovačná a energetická agentúra vyčleniť 50 miliónov €.


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk