Som klient. Ako funguje Grant Expert?

 1. Aby ste mohli začať využívať výhody portálu Grant Expert, je potrebná registrácia. Môžete si vybrať zo štyroch balíkov spolupráce s GrantExpert.sk.
 2. Po registrácii si môžete zvoliť typ služby, o ktorú máte záujem (napríklad príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok) a popíšete váš projektový zámer. Ak si nie ste istý zdrojom financovania, môžete využiť službu Posúdenie projektového nápadu alebo Konzultáciu s GrantExpertom.
 3. Ako náhle bude uverejnená grantová výzva na predkladanie projektov, zvolíte si z preverených expertov na základe ich referencií a ceny toho správneho grant experta pre váš projekt.
 4. Prostredníctvom portálu uzatvoríte zmluvu s expertom a zaplatíte za službu na bezpečný účet. Z neho sa bude postupne uvoľňovať expertovi odmena.  Počas realizácie projektu priebežne komunikujete s expertom a pripomienkujete jeho výstupy.
 5. Po dokončení projektu máte možnosť portál aj experta ohodnotiť.

Som grantový expert. Ako môžem ponúkať svoje služby a ako presne funguje GrantExpert?

 1. Aby ste mohli začať využívať výhody portálu GrantExpert, je potrebná registrácia. Registrácia na portáli je zdarma. Platí sa až transakčný poplatok za úspešne dodané služby (akceptované klientom), a to 20 % z hodnoty transakcie. Ak teda hodnota tvorby projektu bude napr. 1000,- €, tak klient zaplatí 1000,- € a grantový expert získa odmenu vo výške 800,- €. Výška transakčného poplatku je uvedená v zmluve o registrácii experta, ktorá bude podpísaná s expertmi, ktorí prejdú výberovým procesom po vyplnení registrácie experta.
 2. Priebežne budete dostávať dopyty od klientov na typ služby a grantov, ktoré ste uviedli počas registrácie. Ak si vás klient vyberie, uzatvoríte s ním zmluvu.
 3. Realizujte projekt, zapracovávate pripomienky od klienta a získavajte odmenu za odsúhlasené fázy projektu.
 4. Po dokončení projektu máte možnosť portál aj klienta ohodnotiť.

Kam sa môžem obrátiť, keď potrebujem pomoc s prácou na GrantExpertovi?

Ak budete potrebovať akúkoľvek pomoc s portálom alebo sa poradiť, môžete využiť kontaktný email: ahoj@grantexpert.sk

Ako funguje nákup služby – vypracovanie projektu?

Pre vašu lepšiu orientáciu v rámci projektu a taktiež pre zabezpečenie kvality/ako aj platby dodaných služieb, sme nákup služby rozdelili do štyroch fáz:
1. fáza: Úvodné stretnutie spojené s konzultáciou
2. fáza: Odovzdanie návrhu žiadosti o NFP na pripomienkovanie žiadateľovi
3. fáza: Odovzdanie finálnej verzie žiadosti o NFP
4. fáza: Odsúhlasenie formálnych náležitostí žiadosti o NFP relevantným riadiacim orgánom
Každá fáza nákupu služieb je ukončená akceptáciou čiastkového výstupu klientom alebo iným spôsobom, ktorý je v zmysle VOP taktiež považovaný za akceptáciu čiastkového výstupu.

Chcem kúpiť službu na GrantExpertovi, čo mám spraviť?

Je to veľmi jednoduché. Zaregistrujte sa na portáli GrantExpertovi, vyberte si službu, ktorú potrebujete, vyberte si experta a zaplaťte za jeho služby na bezpečný účet portálu. Môžete postupne pripomienkovať dodávané výstupy a platíte vždy až za schválený výstup. Vy sami teda rozhodnete, kedy ste spokojný s výstupom. Ale dôležité upozornenie je, že na pripomienky máte vždy 3 kalendárne dni. A na reklamáciu spripomienkovaného výstupu 7 kalendárnych dní.

Platím ako klient za registráciu na Grant Expertovi?

Môžete si vybrať z nasledovných spolupráce – FREE, BASIC,MEDIUM a PROFI – zvolíte si, akú formu asistencie zo strany portálu si prajete. Následne platíte až pri realizácii konkrétnej služby. Napríklad cena za vypracovanie žiadosti o grant je cena služieb experta, ktorú expert uvedie vo svojom profile. Cenu za vypracovanie žiadosti o grant uhradíte na účet portálu Grant Expert po uzatvorení zmluvy o dielo s expertom. Cena za vypracovanie žiadosti o grant je expertovi postupne uhrádzaná z účtu portálu GrantExpert, pričom je splatná v štyroch splátkach, vždy do 5 pracovných dní od akceptácie čiastkového výstupu z vašej strany v príslušnej fáze nákupu služieb.

Ako sa dozviem o zmenách pri realizácii projektu?

Pri akejkoľvek zmene v rámci vášho účtu/projektu vám pošleme notifikáciu emailom. Notifikácia vás upozorní napríklad na to, že bola otvorená grantová výzva pre váš projekt a môžete osloviť expertov, alebo, že vám expert dodal výstup/napísal vám správu. Preto je dôležité, aby ste uviedli v rámci vášho profilu aktuálnu emailovú adresu a pridali si náš email do zoznamu dôveryhodných adries, aby vám naše notifikácie nekončili v rámci spamu.

Akú garanciu mi poskytuje Grant Expert?

Grant Expert sme pripravovali tak, aby chránil klientov aj grant expertov. Preto realizujete platbu na neutrálny a bezpečný účet portálu. Z neho sú jednotlivé splátky expertovi uvoľňované na základe vami schválených výstupov. Máte právo jednotlivé čiastkové výstupy pripomienkovať alebo reklamovať v súlade s VOP portálu.

Navyše investujeme veľa času, aby sme preverili formou úvodných pohovorov všetkých expertov, ktorí ponúkajú svoje služby na portáli. Naším cieľom je, aby na portáli Grant Expert ponúkali svoje služby iba skutoční profesionáli s reálnymi projektovými skúsenosťami.

Taktiež zabezpečujeme zákaznícky servis. Ak máte pripomienky/otázky ku konkrétnemu projektu, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom komunikačnej platformy, kde komunikujete s expertom a kde sa celá komunikácia archivuje.

Ak budete potrebovať akúkoľvek pomoc s portálom alebo sa poradiť, môžete využiť kontaktný email: ahoj@grantexpert.sk

Ako môžem komunikovať s expertom počas realizácie služieb?

Na účely komunikácie s expertom (a taktiež s nami) sme pripravili komunikačný nástroj, cez ktorý si môžete vymieňať informácie s expertom. Správu môžete adresovať aj nám, ako správcovi portálu.

Do komunikačného nástroja sa dostanete, hneď ako máte v realizácii projekt. Teda všetky žiadosti alebo oznámenia, ktoré sa budú týkať daného projektu, prosím smerujte na nás/na experta prostredníctvom tohto komunikačného modulu.

Na účely posúdenia reklamácie čiastkového výstupu archivujeme komunikáciu medzi expertom a vami, ako klientom v komunikačnom nástroji platformy, a to až do akceptácie čiastkového výstupu 4. fázy nákupu služieb, tzn. do úplného ukončenia procesu vypracovávania žiadosti o NFP.

Je možné zmeniť experta počas realizácie projektu?

Zmena osoby grant experta je možná po 1. fáze nákupu služieb – avšak predtým, ako dôjde k začatiu 2. fázy nákupu služieb, pokiaľ sa rozhodnete, že zvolený grantový expert nespĺňa vaše požiadavky. O zmenu osoby grantového experta požiadate na základe žiadosti adresovanej GrantExpert, pričom možnosť zmeny osoby experta GrantExpert negarantuje. Budeme vás notifikovať ohľadom vyhovenia/nevyhovenia vašej žiadosti o zmenu experta do 3 pracovných dní od doručenia žiadosti. V prípade, že zmenu experta schválime, po 1. fáze nákupu služieb, poskytneme vám iného grantového experta, ktorý žiadosť o NFP vypracuje, za pôvodne dohodnutú cenu za vypracovanie žiadosti o NFP.

Chceli by sme vás upozorniť, že v prípade zmeny osoby experta po 1. fáze nákupu služieb, ste povinný uhradiť pôvodnému expertovi splátku ceny za  prvú fázu nákupu služieb. Zvyšok ceny za vypracovanie žiadosti o NFP za nezrealizované fázy nákupu služieb u pôvodného experta bude použitý na úhradu služieb za vypracovanie žiadosti o NFP novému expertovi.

Je možné stornovať realizáciu projektu/služieb experta?

Storno služieb experta je možné vykonať v nasledujúcich prípadoch:
a) klient nespĺňa podmienky výzvy, resp. nespĺňa niektorú podmienku oprávnenosti v zmysle podmienok poskytnutia nenávratného finančného príspevku,
b) bol identifikovaný problém s oprávnenosťou klienta v zmysle podmienok poskytnutia nenávratného finančného príspevku, pričom klient prisľúbil jeho včasné odstránenie a tento problém sa napriek snahe klienta nepodarilo odstrániť, alebo
c) klient nemá po oznámení potreby zmeny osoby experta  z dôvodu na strane experta záujem o vypracovanie žiadosti o NFP novým expertom.

O storno služieb experta požiadate ako klient na základe žiadosti adresovanej GrantExpert, v ktorej uvediete dôvody jeho žiadosti. Následne vás budeme notifikovať ohľadom vyhovenia/nevyhovenia vašej žiadosti do 3 pracovných dní od prevzatia žiadosti. V prípade splnenia podmienok pre storno služieb experta  vám vrátime cenu za vypracovanie žiadosti o NFP zníženú o splátky ceny za  zrealizované fázy nákupu a splátky transakčného poplatku za zrealizované fázy nákupu služieb.

Môžem nakupovať na portáli aj ako fyzická osoba?

Áno, môžete. V rámci registrácie jednoducho zvolíte možnosť registrácie fyzickej osoby. Zmluvu s expertom tak uzatvoríte ako fyzická osoba.

Ako funguje hodnotenie expertov na portáli?

Klienti aj experti sa po ukončení projektu navzájom ohodnotia. Cieľom hodnotenia experta je, aby sme získali spätnú väzbu od klientov na ich skúsenosť s expertmi. Tieto hodnotenia slúžia ako podstatná informácia pre budúcich klientov o kvalite dodaných služieb daného experta. Hodnotenie klientov je iba spätná väzba pre náš portál, aby sme mohli získať a riešiť nespokojnosť zo strany experta s klientom.

Je môj profil klienta verejne dostupný?

Nie, váš profil nie je verejne dostupný. Zobrazí sa v podobe stručného profilu (Názov organizácie, IČO, Sídlo a Skúsenosť s grantmi) spolu s vaším projektovým zámerom iba vami osloveným expertom, ktorí sa na jeho základe rozhodujú, či budú akceptovať váš dopyt. Ak sa rozhodnete akceptovať ponuku jedného z expertov, bude váš dlhý profil použitý pre uzatvorenie zmluvy.

Chcem získať viacero klientov, čo môžem urobiť?

Máte nasledujúce možnosti, ako získať viacero dopytov od klientov:
1. Vyplňte kompletne váš profil – vrátane profilovej fotografie (profil s fotografiou pôsobí dôveryhodnejšie), vrátane referencií, krátkeho a stručného predstavenia vašej expertízy. Čím viac informácií klientom poskytnete, tým máte väčšiu šancu, že vás klienti oslovia.
2. Komunikujte s potenciálnymi zákazníkmi – odpovedajte na ich správy, otázky a sledujte, či vám klienti neposlali svoj dopyt. Po zaslaní pozvánky máte totiž lehotu 48 hodín, aby ste potvrdili váš záujem o daný dopyt. Následne má klient 48 hodín na finálny výber experta pre realizáciu projektu. Ak nestihne vybrať experta pre realizáciu projektu v danej lehote, dopyty exspirujú a klient musí osloviť expertov znovu.
3. Realizujte kvalitné služby a získavajte pozitívne hodnotenie od klientov. Po ukončení projektu vás klienti hodnotia a tieto bodové aj slovné hodnotenia sa zobrazujú pri vašom profile. Preto, čím kvalitnejšie a profesionálnejšie služby odvediete, tým je väčšia šanca, že vás oslovia aj ďalší klienti.

Ako sa dozviem o zmenách pri realizácii projektu?

Pri akejkoľvek zmene v rámci vášho účtu/projektu vám pošleme notifikáciu emailom. Notifikácie vás upozornia napríklad na to, že vás oslovil klient s dopytom po vašich službách alebo, že vám prišla správa/pripomienky od klienta. Preto je dôležité, aby ste uviedli v rámci vášho profilu aktuálnu emailovú adresu a pridali si náš email do zoznamu dôveryhodných adries, aby vám naše notifikácie nekončili v rámci spamu.

Akú garanciu mi poskytuje GrantExpert?

GrantExpert sme pripravovali tak, aby chránil klientov aj grantovách expertov. Naším cieľom je, aby každý expert získal vďaka portálu zmysluplné dopyty od klientov a predovšetkým dostal skutočne zaplatené za zrealizované služby. Preto platí každý klient vopred  na neutrálny a bezpečný účet portálu. Z neho sú vám uvoľňované jednotlivé splátky na základe čiastkových výstupov projektu, ktoré sú schválené klientom. Klient má samozrejme právo jednotlivé čiastkové výstupy pripomienkovať alebo reklamovať v súlade s VOP portálu.

Taktiež zabezpečujeme zákaznícky servis. Ak máte pripomienky/otázky ku konkrétnemu projektu, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom komunikačnej platformy, kde komunikujete s klientom a kde sa celá komunikácia archivuje.

Ak máte všeobecné otázky alebo problémy so stránkou, môžete sa s nami skontaktovať prostredníctvom kontaktného emailu: ahoj@grantexpert.sk.

 

Platím ako expert za registráciu na GrantExpertovi?

Aby ste mohli začať využívať výhody portálu GrantExpert, je potrebná registrácia. Registrácia na portáli je zdarma. Platí sa až transakčný poplatok za úspešne dodané služby (akceptované klientom) a to 20 % z hodnoty transakcie. Ak teda hodnota tvorby projektu bude napr. 1000,- €, tak klient zaplatí 1000,- € a grantový expert získa odmenu vo výške 800,- €. Výška transakčného poplatku je uvedená v zmluve o registrácii experta, ktorá bude podpísaná s expertmi, ktorí prejdú výberovým procesom po vyplnení registrácie experta. Informovanie o podrobnom fungovaní portálu bude súčasťou výberového procesu.

Ako môžem komunikovať s klientom počas realizácie služieb?

Na účely komunikácie s expertom (a taktiež s nami) sme pripravili komunikačný nástroj, cez ktorý si môžete vymieňať informácie s klientom. Správu môžete adresovať aj nám, ako správcovi portálu.
Do komunikačného nástroja sa dostanete, hneď ako máte v realizácii projekt. Teda všetky žiadosti alebo oznámenia, ktoré sa budú týkať daného projektu, prosím smerujte na nás/na klienta prostredníctvom tohto komunikačného modulu.

Na účely posúdenia reklamácie čiastkového výstupu archivujeme komunikáciu medzi klientom a vami, ako expertom v komunikačnom nástroji platformy, a to až do akceptácie čiastkového výstupu 4. fázy nákupu služieb, tzn. do úplného ukončenia procesu vypracovávania žiadosti o NFP.

Môžem ponúkať svoje služby aj ako fyzická osoba?

Áno, môžete. V rámci registrácie jednoducho zvolíte možnosť registrácie fyzickej osoby. Zmluvu tak uzatvoríte ako fyzická osoba. Iba nezabudnite na zákonom stanovený limit pre zdanenie príjmov.

Ako funguje hodnotenie na portáli?

Klienti aj experti sa po ukončení projektu navzájom ohodnotia. Cieľom hodnotenia experta je, aby sme získali spätnú väzbu od klientov na ich skúsenosť s expertmi. Tieto hodnotenia slúžia ako podstatná informácia pre budúcich klientov o kvalite dodaných služieb daného experta.

Klient tak prideľuje bodové aj slovné hodnotenie. Platí teda, čím lepšie hodnotenie od klientov získate, tým vyššia je pravdepodobnosť, že vás budú oslovovať aj ďalší klienti v budúcnosti. Samozrejme sa môžete voči negatívnemu hodnoteniu ohradiť a my preveríme, do akej miery sa zakladá na pravde. Hodnotenie od klientov nájdete v rámci jednotlivých ukončených projektov.

Zároveň máte aj vy šancu hodnotiť vašu skúsenosť s klientom. Táto spätná väzba je dôležitá pre náš portál, aby sme mohli získať a riešiť nespokojnosť z vašej strany s klientom.

Je môj profil experta verejne dostupný na portáli?

Nie, váš profil nie je verejne dostupný. Zobrazí sa iba registrovaným klientom v okamihu, keď bude dopyt po vašich službách, slúži ako podklad pre ich rozhodovanie. Preto je tak dôležité, aby ste vyplnili váš profil kompletne, vrátane profilovej fotografie (profil s fotografiou pôsobí dôveryhodnejšie), vrátane referencií, krátkeho a stručného predstavenia vašej expertízy. Čím viac informácií klientom poskytnete, tým máte väčšiu šancu, že vás klienti oslovia. Rovnako, ako je dôležité, aby ste zbierali pozitívnu spätnú väzbu od klientov po dokončení projektu. Informácie z vášho profilu sú taktiež použité na uzatvorenie zmluvy s klientom.

Z akých dôvodov môžem odstúpiť od realizácie služieb pre klienta?

Zmena osoby experta z dôvodu na strane experta je možná predovšetkým z dôvodov súvisiacich s nepriaznivým zdravotným stavom experta, ktorý sa zakladá na jeho práceneschopnosti. O zmenu osoby experta môžete požiadať na základe žiadosti adresovanej GrantExpert, v ktorej uvediete dôvody žiadosti, predovšetkým priložíte potvrdenie o svojej pracovnej neschopnosti od lekára. Následne vás budeme notifikovať ohľadom vyhovenia/nevyhovenia vašej žiadosti do 3 pracovných dní od prijatia žiadosti. V prípade vyhovenia žiadosti o zmenu osoby experta z dôvodu na strane experta, budeme notifikovať žiadateľa o potrebe zmeny osoby experta a o možnosti poskytnutia iného experta, ktorý predmetnú žiadosť o NFP vypracuje za pôvodnú cenu za vypracovanie žiadosti o NFP. V prípade zmeny osoby experta z dôvodu na strane experta bude zvyšok ceny za vypracovanie žiadosti o NFP za nezrealizované fázy nákupu služieb použitý na úhradu ceny za vypracovanie žiadosti o NFP nového experta.

Ako môžem reklamovať dodané služby?

Reklamácia dodaných služieb je možná pri každom čiastkovom výstupe v rámci dodaných služieb. Môžete najprv jednotlivé čiastkové výstupy pripomienkovať do 3 kalendárnych dní. Po zapracovaní pripomienok zo strany experta môžete čiastkový výstup ešte reklamovať do 7 kalendárnych dní na základe reklamácie adresovanej GrantExpert, v ktorej popíšete vytýkané chyby čiastkového výstupu. V prípade nedodržania reklamačnej lehoty GrantExpert reklamáciu čiastkového výstupu neakceptuje a možnosť reklamácie príslušného čiastkového výstupu zaniká. Čiastkový výstup sa považuje za akceptovaný uplynutím reklamačnej lehoty. Viac sa dozviete vo VOP portálu.

Ako postupujete pri vybavení reklamácie čiastkového výstupu?

Vybavenie reklamácie vykoná GrantExpert, ktorý je za týmto účelom oprávnený v potrebnom rozsahu pristupovať do archívu komunikácie žiadateľa a experta v rámci komunikačného nástroja platformy. Lehota na vybavenie reklamácie čiastkového výstupu zo strany GrantExpert je stanovená na 7 pracovných dní od prijatia reklamácie. V čase vybavovania reklamácie čiastkového výstupu GrantExpert blokuje príslušnú splátku ceny za vypracovanie žiadosti o NFP na účte GrantExpert, rovnako ako aj príslušnú splátku transakčného poplatku. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie čiastkového výstupu je GrantExpert povinný oznámiť výsledok reklamácie žiadateľovi. V prípade uznania reklamácie čiastkového výstupu má žiadateľ primárne nárok na opravu čiastkového výstupu konzultantom, a to pokiaľ GrantExpert nerozhodne o vrátení splátky ceny za vypracovanie žiadosti o NFP (vrátane splátky transakčného poplatku) za fázu nákupu služieb, ktorej čiastkový výstup žiadateľ úspešne reklamoval. Opravu čiastkového výstupu je konzultant povinný vykonať do 3 pracovných dní od oznámenia výsledku reklamácie čiastkového výstupu zo strany GrantExpert resp. pokiaľ Grantexpert rozhodol o vrátení splátky ceny za vypracovanie žiadosti o NFP, vráti GrantExpert v uvedenej lehote splátku ceny za vypracovanie žiadosti o NFP (vrátane splátky transakčného poplatku) žiadateľovi. V prípade, že GrantExpert posúdi reklamáciu čiastkového výstupu ako neoprávnenú, GrantExpert reklamáciu odmietne, čím sa príslušný čiastkový výstup považuje za akceptovaný. Viac sa dozviete vo VOP portálu.

Akými spôsobmi môžem realizovať platbu?

Platbu na portáli môžete realizovať on-line prevodom na účet portálu.

Európska únia a Európa 2020

Európska únia financuje prostredníctvom eurofondov rôzne typy aktivít na medzinárodnej aj národnej úrovni.  Financovanie je nastavené vždy na programové obdobia, ktoré trvajú sedem rokov. Aktuálne programové obdobie je od roku 2014 do 2020. Ku každému obdobiu je definovaná stratégia, ktorú Európska únia plánuje naplniť aj prostredníctvom fondového financovania (eurofondov).

Najnovšia desaťročná stratégia má názov Európa 2020 a je platná pre všetky štáty Európskej únie. Jej cieľom je aj odstrániť nedostatky aktuálneho rastového modelu a vytvoriť podmienky pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast.
Konkrétne si Európska únia stanovila päť konkrétnych cieľov do roku 2020:

1. Zamestnanosť

 • zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 až 64 rokov na 75 %

2. Výskum a vývoj 

 • zvýšiť úroveň investícií do výskumu a vývoja na 3 % HDP

3. Zmena klímy a energetická udržateľnosť

 • znížiť emisie skleníkových plynov o 20 % (alebo za predpokladu širšej globálne dohody až o 30 %) oproti úrovniam z roku 1990
 • získavať 20 % energie z obnoviteľných zdrojov
 • dosiahnuť 20-percentný nárast efektívnosti vo využívaní energie

4. Vzdelávanie

 • zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky pod 10 %
 • minimálne 40 % podiel obyvateľov vo veku 30 – 34 rokov, ktorí majú ukončené vysokoškolské vzdelanie

5. Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu

 • aspoň o 20 miliónov znížiť počet osôb, ktorým hrozí chudoba a sociálne vylúčenie

Všetky ďalšie národné stratégie, programové dokumenty a financovania musia byť nastavené tak, aby boli v súlade so základnou európskou stratégiou .
Viac o stratégii Európa 2020.

Európska komisia (komisia EÚ)

Európska komisia  podporuje všeobecné záujmy EÚ prostredníctvom navrhovania a presadzovania právnych predpisov, ako aj vykonávania politík a rozpočtu EÚ. Komisia EÚ je na Slovensku zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie so sídlom v Bratislave. Úlohou zastúpenia európskej komisie je: vysvetľovať, aký vplyv budú mať politiky EÚ na Slovensku, vystupovať v mene Európskej komisie na Slovensku, sprostredkovávať informácie týkajúce sa EÚ vláde, ďalším orgánom a zainteresovaným subjektom na Slovensku, organizovať informačné aktivity a podujatia pre širokú aj odbornú verejnosť a i.

Zodpovednosťou Európskej komisie je aj správa finančných prostriedkov EÚ

Poskytovanie finančných prostriedkov (eurofondov) sa riadi prísnymi pravidlami, aby sa zabezpečila nielen kontrola toho, na čo sa financie použijú, ale aj ich čerpanie transparentným a zodpovedným spôsobom. Najvyššiu politickú zodpovednosť za riadne využívanie finančných prostriedkov EÚ nesie 28 komisárov EÚ ako kolektív. Keďže väčšina finančných prostriedkov sa spravuje v prijímajúcich krajinách, zodpovednosť za uskutočňovanie kontrol a ročných auditov majú jednotlivé členské štáty.

Viac o Európskej komisii a jej činnostiach.

Kohézny fond a ďalšie európske štrukturálne a investičné fondy

Rozoznávame päť typov fondov Európskej únie, z ktorých každý financuje iné typy aktivít:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) sa zameriava na posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v Európskej únii odstraňovaním nerovností medzi jej regiónmi.

Európsky sociálny fond

Európsky sociálny fond (ESF) je hlavným európskym nástrojom na podporu pracovných miest, ktorý pomáha ľuďom získať lepšie pracovné miesta a zaisťuje spravodlivejšie pracovné príležitosti pre všetkých občanov EÚ. V rámci svojich činností investuje do európskeho ľudského kapitálu, ktorým sú pracovníci, mladí ľudia a všetci ľudia hľadajúci si prácu.

Kohézny fond

Kohézny fond (KF) sa zameriava na členské štáty, ktorých hrubý národný dôchodok (HND) na obyvateľa je nižší ako 90 % priemeru EÚ. Jeho cieľom je znížiť hospodársku a sociálnu nesúrodosť a podporovať trvalo udržateľný rozvoj.

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Finančné prostriedky Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a čiastočne z vnútroštátnych/regionálnych či súkromných zdrojov sú využité na financovanie Programov rozvoja vidieka jednotlivých členských štátov Európskej únie.

Európsky námorný a rybársky fond

Európsky námorný a rybársky fond (ENRF) pomáha rybárom pri prechode na udržateľný rybolov, podporuje diverzifikáciu hospodárstiev pobrežných spoločenstiev, poskytuje finančné prostriedky na projekty, ktoré vytvárajú nové pracovné miesta a zlepšujú kvalitu života v európskych pobrežných oblastiach, žiadateľom uľahčuje prístup k financovaniu.

Partnerská dohoda a fondy EÚ

Každá krajina Európskej únie musela vypracovať Partnerskú dohodu, aby mohla čerpať financie z fondov EÚ. Partnerská dohoda je dokument, ktorý schvaľuje Európska komisia, na základe návrhu členského štátu. V Partnerskej dohode si každá krajina sama za seba definuje oblasti, ktoré chce primárne počas siedmich rokov rozvíjať a financovať pomocou fondov EÚ.

Slovensko si v Partnerskej dohode 2014 – 2020 stanovilo tieto prioritné oblasti:

 • Podnikateľské prostredie priaznivé pre inovácie
 • Infraštruktúra pre hospodársky rast a zamestnanosť
 • Rozvoj ľudského kapitálu a zlepšenie účasti na trhu práce
 • Trvalo udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov
 • Moderná a profesionálna verejná správa

Bližšie informácie o Partnerskej dohode SR pre roky 2014 – 2020.

Slovensko v Európskej únii – Programové obdobie 2014 – 2020 (PO 2014 – 2020)

Aktuálne programové obdobie je PO 2014 – 2020. Ku každému programovaciemu obdobiu je definovaná stratégia, ktorú Európska únia plánuje naplniť aj prostredníctvom fondového financovania (eurofondov).  Pre súčasné programovacie obdobie je stanovená stratégia na úrovni EÚ pod názvom Európa 2020.

Slovensko v Európskej únii vypracovalo pre roky 2014 – 2020 dokument pod názvom Partnerská dohoda, v ktorej zadefinovalo prioritné oblasti rozvoja v rámci programového obdobia 2014 – 2020. Oblasti, ktoré definuje Partnerská dohoda, sú následne rozpracovávané do jednotlivých Operačných programov. Každý členský štát EÚ si definuje vlastné operačné programy, Slovensko má v PO 2014 – 2020 osem operačných programov.

Operačné programy pre nové programové obdobie 2014 – 2020 na Slovensku:

Operačné programy štruktúrovaným spôsobom rozdeľujú oblasti podpory z Partnerskej dohody 2014 – 2020 do konkrétnejších priorít a opatrení. Tieto môžu ísť až na úroveň konkrétnych oprávnených aktivít, ktoré budú financované. Rovnako definujú výšku, spôsoby financovania, ako aj organizácie, ktoré budú môcť žiadať o finančné prostriedky (oprávnení žiadatelia). Za každý operačný program zodpovedá riadiaci orgán, ktorými sú jednotlivé ministerstvá. V rámci jednotlivých operačných programov a v nich stanovených prioritách sú vyhlasované výzvy, ktoré umožňujú podať projekty, resp. žiadosti o financovanie a po pridelení financovania projekty realizovať.

Oprávnené aktivity

Oprávnené aktivity sú zadefinované na úrovni jednotlivých špecifických cieľov v rámci operačných programov. Ide o aktivity, ktoré smerujú k realizácii  konkrétneho cieľa, a tak môžu byť súčasťou projektu, ktorý sa uchádza o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

Napríklad:
Operačný program Výskum a inovácie – prioritná os: 2 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji:
–    má ako špecifický cieľ zadefinovaný: 2.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v Bratislavskom kraji,
–    ako oprávnené aktivity boli zadefinované:

 • podpora zvyšovania inovačného potenciálu podnikov v rámci BSK,
 • podpora medzisektorových partnerstiev a spolupráce podnikov,
 • podpora aktivít zameraných na ochranu práv duševného vlastníctva,
 • podpora zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikateľských subjektov BSK poskytovaním špecializovaných služieb a poradenstva,

–    ako oprávnení žiadatelia (prijímatelia) sú stanovené:

 • štátne rozpočtové organizácie alebo štátne príspevkové organizácie v pôsobnosti MH SR,
 • fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie,
 • združenia fyzických alebo právnických osôb,
 • neziskový sektor.

Oprávnení žiadatelia

Oprávnení žiadatelia sú zadefinovaní na úrovni jednotlivých špecifických cieľov v rámci operačných programov. Ide o subjekty, ktoré môžu žiadať o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy, ktorá bude vyhlásená pre daný špecifický cieľ.

Napríklad:
Operačný program Výskum a inovácie – prioritná os: 4 Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji:
–    má ako jeden zo špecifických cieľov zadefinovaný: 4.1.1 Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji,
–    ako oprávnené aktivity boli zadefinované:

 • podpora nových a začínajúcich MSP prostredníctvom finančných nástrojov (úverový program pre podporu nových a začínajúcich MSP, fond rizikového kapitálu pre začínajúce podniky vo fázach seed a start up), resp. grantov zameraných na podporu priemyslu a služieb, najmä poznatkovo intenzívnych služieb (KIS) a nových, progresívnych odvetví,
 • podpora činnosti a rozvoj podnikateľského centra v Bratislavskom kraji (Národného podnikateľského centra (NPC) v Bratislave) s cieľom etablovania podpornej inštitúcie pre MSP, ako aj záujemcov o podnikanie,
 • podpora kreatívneho priemyslu v rámci BSK,

–    ako oprávnení žiadatelia (prijímatelia) sú stanovené:

 • fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie spĺňajúce definíciu MSP,
 • Slovak Business Agency,
 • štátne rozpočtové organizácie alebo štátne príspevkové organizácie v pôsobnosti MH SR,
 • verejnoprávne inštitúcie zriadené zo zákona,
 • orgány územnej samosprávy,
 • Centrum vedecko-technických informácií SR (v prípade národného projektu NPC).

Kto môže žiadať o finančnú podporu alebo fondy Európskej únie (EÚ fondy)?

O finančnú podporu alebo fondy Európskej únie môžu žiadať:

 • Malé a stredné podniky  – MSP môžu získať granty, pôžičky a záruky. Viac o finančnej podpore pre MSP.
 • Mimovládne organizácie a organizácie občianskej spoločnosti  – podmienkou oprávnenosti je aktívne pôsobenie v oblasti politík EÚ na neziskovom základe. Viac o finančnej podpore pre neziskový sektor.
 • Mládež a študenti – predovšetkým prostredníctvom programu Erasmus+ (ktorý je určený na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu).
 • Výskumní pracovníci – pre nich je určený najväčší výskumný a inovačný program EÚ na roky 2014 – 2020 s rozpočtom 80 miliárd eur Horizont 2020. Viac o finančnej podpore pre výskumníkov.
 • Poľnohospodári a vidiecke podniky – môžu získať dotácie z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Viac o finančnej podpore pre poľnohospodárov.

Žiadosť o poskytnutie dotácie

Základným predpokladom pre získanie dotácie je napísanie žiadosti o poskytnutie dotácie.
Žiadosť sa vypracováva na základe aktuálne vyhlásenej výzvy, ktorá definuje:

 • termíny na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie,
 • oprávnené aktivity – aké typy aktivít môžu byť súčasťou projektu, ktorý sa uchádza o poskytnutie NFP,
 • oprávnené náklady – aké typy výdavkov môžu byť zahrnuté v rozpočte projektu,
 • intenzitu pomoci – aké % z oprávnených výdavkov bude predstavovať nenávratný finančný príspevok,
 • oprávnených žiadateľov – aké inštitúcie sa môžu uchádzať o nenávratný finančný príspevok,
 • oprávnené územie – kde môže byť projekt realizovaný,
 • všetky ďalšie podmienky, ktorých splnenie je nevyhnutnosťou pre získanie dotácie.

Po spracovaní formulára žiadosti o poskytnutie dotácie, rozpočtu projektu a všetkých ostatných povinných príloh sa žiadosť podáva konkrétnemu poskytovateľovi na hodnotenie. Jej schválenie znamená pridelenie dotácie na financovanie projektu popísaného v žiadosti a jej prílohách.

Projektový zámer

Projektový zámer je konkrétna predstava žiadateľa o budúcom projekte. Ide ideálne o krátky dokument, v ktorom sú popísané nasledujúce informácie:

 • miesto realizácie projektového zámeru,
 • plánovaný celkový rozpočet projektového zámeru,
 • zdroje na kofinancovanie projektového zámeru (z grantu môžete financovať iba časť nákladov na realizáciu vášho projektu – táto časť sa pohybuje v intervale od 50 % do 95 % z oprávnených nákladov projektu; je dobré si preto ujasniť, z akých zdrojov plánujete financovať zvyšnú časť nákladov  – vlastné zdroje alebo úverové zdroje),
 • typ projektového zámeru (investičný projekt – predmetom projektu sú stavebné práce, nákup strojov, prístrojov, zariadení, prípadne iné investičné výdavky; neinvestičný  projekt – predmetom projektu sú mäkké aktivity, ako napr. vzdelávania, riešenie výskumných úloh; kombinácia oboch – projekt predpokladá realizáciu investičných aj neinvestičných aktivít),
 • ciele projektového zámeru:
  • aktivity, ktoré plánujete realizovať na splnenie týchto cieľov,
  • ďalšie dostupné informácie upresňujúce projektový zámer.

Veľmi stručný príklad projektového zámeru:
Predmetom projektového zámeru je realizácia investičných opatrení smerujúcich k zvýšeniu energetickej efektívnosti našej spoločnosti v meste Martin. Plánovaný rozpočet projektu je XY eur, z čoho NFP bude XY eur a zdroje vo výške XY eur na kofinancovanie plánujeme získať formou bankového úveru. Ide teda o investičný projekt.
V minulom roku bol za týmto účelom vypracovaný energetický audit, v ktorom boli definované opatrenia na zníženie spotreby energie. Ide o nasledovné opatrenia:

 • zateplenie výrobných priestorov, výmena výplní vonkajších otvorov,
 • rekonštrukcia rozvodov energetických médií v priestoroch spoločnosti,
 • modernizácia kotla na vykurovanie,
 • inštalácia systémov merania.

Realizáciou týchto opatrení očakávame úsporu vo výške XY kWh ročne, čo predstavuje úsporu o xy %.
V súčasnosti sa na dané aktivity vypracováva projektová dokumentácia, pričom vydanie stavebného povolenia predpokladáme v decembri tohto roku.

Finančná analýza (analýza nákladov a výnosov) projektového zámeru

Cieľom finančnej analýzy je zhodnotiť, či je plánovaná investícia výhodná a oplatí sa ju realizovať, alebo je investícia nevýhodná, projekt nie je z finančného hľadiska realizovateľný a finančné prostriedky je lepšie investovať inak. Finančná analýza projektu (analýza nákladov a výnosov) využíva metodiku diskontovaných peňažných tokov. Cieľom je stanoviť výšku čistého výnosu, ktorý je definovaný ako suma, ktorá zostane po odpočítaní všetkých výdavkov od všetkých príjmov. Diskontovaná hodnota prírastku čistého výnosu pred financovaním meria hodnotu projektu pre všetky zapojené zdroje financovania.

Štúdia uskutočniteľnosti

Štúdia uskutočniteľnosti dáva odpoveď na otázky, či sa daný projektový zámer dá za existujúcich obmedzení a rizík v danom čase realizovať, a či očakávané prínosy riešenia sú v dobrej relácii s potrebnými investíciami. Cieľom štúdie uskutočniteľnosti je preskúmať a zosumarizovať opodstatnenosť projektového zámeru z hľadiska technického, environmentálneho, socioekonomického, finančného a legislatívneho, ako aj z pohľadu celkovej udržateľnosti a dostupnosti projektu a jeho prínosov pre spoločnosť a regionálny rozvoj.

Rozpočet projektu

Jednou z povinných príloh žiadosti o nenávratný finančný príspevok  je aj rozpočet projektu. Pri čom platí základné pravidlo, že vynaložené náklady by mali byť úmerné prínosom, preto je správne nastavenie rozpočtu projektu kľúčové.
Pri tvorbe rozpočtu projektu odporúčame nasledujúce kroky:

 1. Spíšte si všetky náklady, ktoré sú potrebné pre realizáciu projektového zámeru. Zatiaľ navádzajte konkrétne čiastky za jednotlivé potrebné položky a do zoznamu uveďte aj položky, ktoré si viete zabezpečiť zdarma.
 2. Vytvorte si časový harmonogram projektu – najjednoduchšie je rozdeliť projekt do niekoľkých etáp a ku každej priradíte jednotlivé nákladové položky.
 3. Urobte si prieskum trhu – priemerné ceny jednotlivých nákladových položiek zistíte pomocou prieskumu trhu – ten môžete realizovať prieskumom na internete alebo osloviť 3 dodávateľov so žiadosťou o cenovú ponuku. Do rozpočtu uveďte priemer cien, ktoré ste získali.
 4. Priraďte priemerné ceny k jednotlivým nákladovým položkám vo vašom rozpočte – rozdelené na jednotlivé nákladové položky, náklady v rámci jednotlivých etáp a celkový rozpočet projektu.

Stanovte si, o akú výšku dotácie chcete žiadať a koľko bude kofinancovanie z vašej strany. Z grantu môžete financovať iba časť nákladov na realizáciu vášho projektu. Táto časť sa pohybuje v intervale od 50 % do 95 % z oprávnených nákladov projektu.

Systém finančného riadenia

Prostredníctvom systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, účtovanie, výkazníctvo, platby prijímateľom, sledovanie finančných tokov a overovanie pri poskytovaní príspevku zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu.
Viac o systéme finančného riadenia.

Účtovanie dotácií

Prijímatelia dotácií sú povinní účtovať dotácie v súlade so zákonom č. 431/2002  Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v rámci svojho účtovníctva vedeného v sústave podvojného alebo jednoduchého účtovníctva a osobitne analyticky zaznamenávajú všetky skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva, vo vzťahu ku konkrétnemu projektu financovaného z dotácií. Správnosť účtovania dotácií je predmetom kontroly na mieste.
Viac o účtovaní dotácií.

Žiadosť o platbu (ŽoP)

Žiadosť o platbu (ŽoP) je doklad, ktorý pozostáva zo samotného formuláru žiadosti o platbu (odoslaný cez portál ITMS, príp. ITMS 2014+) a povinných príloh, na základe ktorého sú prijímateľovi uhrádzané prostriedky z fondov EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu.

Publicita projektu

Na základe podpisu Zmluvy o NFP je prijímateľ povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP dodržiavať podmienky pre informovanie a publicitu projektu, tzn. sprístupnenie a zviditeľnenie verejnosti údaje o zrealizovanom projekte financovanom z fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR. Podmienky pre informovanosť a publicitu projektu sú zadefinované v Manuáli pre informovanie a publicitu, ktorý je špecifický pre každý operačný program.

Monitorovacia správa

Monitorovacia správa je výstup prijímateľa NFP, ktorý sa predkladá v pravidelných intervaloch poskytovateľovi, a v ktorých sa monitoruje vývoj projektu, či už z pohľadu harmonogramu, financií, alebo plnenia ukazovateľov.

Refundácia

Refundácia je systém financovania, kedy výdavky najprv zaplatíte z vlastných zdrojov a následne požiadate o ich preplatenie (refundáciu) na základe zaplatených účtovných dokladov poskytovateľa, teda vy ako prijímateľ si v žiadosti o platbu uplatníte len uhradené účtovné doklady.

Záloha

Systém zálohových platieb je spôsob financovania určený pre štátne rozpočtové organizácie, ktorým  je na základe predloženej žiadosti o platbu poskytnutá záloha max. do sumy 40 % z oprávnených výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie rozpočtu projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie.

ITMS portál

ITMS portál je centrálny informačný systém, ktorý slúži na evidenciu, následné spracovávanie, export a monitoring dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontroly a auditu fondov EÚ. Oprávnenými užívateľmi verejnej časti ITMS systému môžu byť na základe žiadosti všetky subjekty, ktoré cez ITMS portál môžu realizovať elektronické podanie a príjem žiadostí o NFP, získať informácie o stave svojich projektov, vrátane žiadostí platby/refundáciu nákladov a tiež realizovať ďalšie aktivity, ako sú aktualizácia údajov o prijímateľovi, elektronický príjem žiadosti o platbu, elektronický príjem monitorovacích hárkov.

Viac o ITMS portáli.

Predfinancovanie

Systém predfinancovania je spôsob financovania určený pre prijímateľov z verejnej správy (okrem štátnych rozpočtových organizácií) a súkromnej základnej a strednej škole (vrátane cirkevnej) pri projektoch financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu. Predfinancovanie je prijímateľovi poskytované na základe predložených neuhradených účtovných dokladov.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk