Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (RO)

Integrovaný regionálny operačný program
Renáta Pečová
Račianska 153/A
830 03 Bratislava 33
Tel: +421-2 58317 436
E-mail: renata.pecova@land.gov.sk
http://www.mpsr.sk/

Program rozvoja vidieka
Karin Radecká
Dobrovičová 12
812 66 Bratislava
Tel: +421-2 59266 540
E-mail: karin.radecka@land.gov.sk
http://www.mpsr.sk/

Operačný program rybné hospodárstvo
Andrea Hrdá
Dobrovičová 12
812 66 Bratislava
Tel: +421-2 59266 274
E-mail: andrea.hrda@land.gov.sk
http://www.mpsr.sk/

Programy cezhraničnej spolupráce
Katarína Miháľová
Prievozská 2/B
825 25 Bratislava 26
E-mail: katarina.mihalova@land.gov.sk
http://www.mpsr.sk/

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (RO)

Rastislav Igliar
Hanulova 5/B
813 30 Bratislava
Tel.: +421-2-5937 4561
E-mail: sekretariat.ssfeu@minedu.sk
https://www.minedu.sk/

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (RO)
Marek Kollár
Námestie slobody č. 6
810 05 Bratislava
Tel.: +421-2 5949 4367
E-mail: marek.kollar@mindop.sk

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (RO)
Samuel Arbe
Panenská 21
812 82 Bratislava
Tel.: +421-2 5094 5031
E-mail: samuel.arbe@minv.sk
http://www.minv.sk/

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (RO)
Ingrid Osuská
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava
Tel.: +421-2-2046 2912
E-mail: ingrid.osuska@employment.gov.sk
https://www.employment.gov.sk/sk/

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (RO)
Pavol Cipruš
Námestie Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava
Tel.: +421-906 314 400
E-mail: pavol.ciprus@enviro.gov.sk
http://www.minzp.sk/

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (SORO)

Tibor Bohó
Nám. SNP č. 33
813 31  Bratislava – Staré Mesto
Tel.: +421-2 2048 2801
E-mail: soiroppo3@culture.gov.sk
http://www.culture.gov.sk/

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (SORO)

Beatrix Barány
Limbová 2
837 52 Bratislava 37
Tel.: +421-2 5937 3518
E-mail: beatrix.barany@health.gov.sk
http://www.health.gov.sk/Titulka

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (SORO)

Martin Húska
Mierová 19
827 15 Bratislava 212
Tel.: +421-2 4854 7121
E-mail: monika.nemecekova@mhsr.sk
http://www.mhsr.sk/

Výskumná agentúra (SORO)

Stanislav Sipko
Hanulova 5/B
841 01 Bratislava
Tel.: +421-2 6929 9296
E-mail: va@vyskumnaagentura.sk
http://www.vyskumnaagentura.sk/

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (SORO)

Anna Benejová
Štefánikova 15
811 05 Bratislava
Tel.: +421-2 5958 2428
E-mail: lenka.vitekova@vicepremier.gov.sk
http://www.informatizacia.sk/

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (SORO)

Rastislav Igliar
Hanulova 5/B
813 30 Bratislava
Tel.: +421-2-59374561
E-mail: sekretariat.ssfeu@minedu.sk
https://www.minedu.sk/

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (SORO)

Ingrid Osuská
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava
Tel.: +421-2 2046 2912
E-mail: ingrid.osuska@employment.gov.sk
http://www.employment.gov.sk/sk/

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (SORO)

Samuel Arbe
Panenská 21
812 82 Bratislava
Tel.: +421-2 5094 5080
http://www.minv.sk/

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SORO)

Svetlana Rýdlová
Bajkalská 27
827 99 Bratislava
Tel.: +421-2 5824 8344
E-mail: svetlana.rydlova@siea.gov.sk
http://www.siea.sk/

Slovenská agentúra životného prostredia (SORO)

Ing. Karol Gulčík
Tajovského 28
974 09 Banská Bystrica
Tel.: 048/413 02 90
E-mail: karol.gulcik@sazp.sk

http://old.sazp.sk/public/index/index.php

Pôdohospodárska platobná agentúra (SORO)

Juraj Kožuch
Dobrovičova ul. č. 12
815 26 Bratislava
Tel.: +421-2 5263 0047
E-mail: katarina.jungova@apa.sk
http://www.apa.sk/

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (SORO)

Karin Radecká
Prievozská 2/B
825 25 Bratislava 26
Tel.: +421-2 5831 7242
E-mail: karin.radecka@land.gov.sk
http://www.mpsr.sk/

Úrad vlády Slovenskej republiky (SORO)

Kornélia Čajková
Radlinského 13
811 07 Bratislava
Tel.: +421-2 2092 5946
E-mail: kornelia.cajkova@vlada.gov.sk
http://www.vlada.gov.sk/

Bratislavský samosprávny kraj (SORO)

Milan Rajčák
Sabinovská 16
820 05 Bratislava 25
Tel.: +421-2 4826 4632
E-mail: milan.rajcak@region-bsk.sk
http://www.region-bsk.sk/obcan.aspx

Trnavský samosprávny kraj (SORO)

Marek Neštický
Starohájska 10
917 01 Trnava
Tel.: 033/555 93 90
E-mail: marek.nesticky@trnava-vuc.sk
https://www.trnava-vuc.sk/sk

Nitriansky samosprávny kraj (SORO)

Daniela Frajková
Rázusova 2A
949 01 Nitra
Tel.: 037/ 6925 908
E-mail: daniela.frajkova@unsk.sk
https://www.unsk.sk/

Trenčiansky samosprávny kraj (SORO)

Milan Semanco
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
Tel.: 032/ 6555 452
E-mail: milan.semanco@tsk.sk
http://www.tsk.sk/

Žilinský samosprávny kraj (SORO)

Renáta Neslušanová
Komenského 48
011 09 Žilina
Tel.: 041/ 5032 347
E-mail: renata.neslusanova@zilinskazupa.sk
http://www.regionzilina.sk/

Banskobystrický samosprávny kraj (SORO)

Marta Skalošová
Dolná Strieborná 1
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/ 4325 543
E-mail: marta.skalosova@bbsk.sk
https://www.bbsk.sk/

Prešovský samosprávny kraj (SORO)

Rudolf Žiak
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
Tel.: 051/ 7081 151
E-mail: rudolf.ziak@vucpo.sk
http://www.po-kraj.sk/

Košický samosprávny kraj (SORO)

Ľubomír Gerda
Strojárenská 3
042 66 Košice
Tel.: 055/ 6196 640
E-mail: lubomir.gerda@vucke.sk
http://www.vucke.sk/

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23
811 07  Bratislava
Tel.: +421-2 5720 4501
E-mail: agentura@apvv.sk
http://www.apvv.sk/

Environmentálny fond

Ján Hrubý
Martinská 49
820 15 Bratislava 215
Tel.: +421 906 311 905
E-mail: podatelna@envirofond.sk
http://envirofond.sk/sk/titulna-stranka

Fond na podporu umenia

Petra Kňazeová
Cukrová 14
Bratislava 811 08
Tel.: +421-2-5932 4254
E-mail: info@fpu.sk
fpu.sk/

Audiovizuálny fond

Martin Šmatlák
Grösslingová 53
811 09 Bratislava
Tel.: +421-2-5923 4545
E-mail: sekretariat@avf.sk
http://www.avf.sk/

Európsky kontaktný bod

Želmíra Gerová
Námestie SNP 12
812 34 Bratislava
Tel.: +421-2 2047 1291
E-mail: zelmira.gerova@nocka.sk
http://www.europapreobcanov.sk/

Creative Europe Slovensko

Vladimír Štric
Grösslingová 45
811 09 Bratislava
Tel.: +421 907 702 091
E-mail: vladimir.stric@cedslovakia.eu
http://www.cedslovakia.eu/

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk